Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1655/TB-tussenbeslissing, 30 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1655/TB-tussenbeslissing

betreft: [klager] datum: 30 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.M. van Dam, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een beslissing van 15 juni 2007 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 september 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord namens de Staatssecretaris [...], juridisch medewerker bij DJI en als getuige-deskundige[...], hoofd behandeling van de
tbs-kliniek Oldenkotte. Tevens zijn als toehoorder van de zijde van ITZ aanwezig [...] en [...].

Hoewel voor klaagsters vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft zij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klaagster op de longstay afdeling van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht te Balkbrug (hierna: Veldzicht) te plaatsen.

2. De feiten
Klaagster is bij onherroepelijke uitspraak van 12 november 1993 ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Klaagster is bij besluit van 13 oktober 1994 geplaatst in de tbs-kliniek Oldenkotte (hierna: Oldenkotte) te
Rekken.
Klaagsters plaatsing op de longstay afdeling is op 19 juni 2007 gerealiseerd.

3. De standpunten
Door en namens klaagster is het volgende aangevoerd.
De beslissing tot overplaatsing voldoet niet aan hetgeen de wet hieromtrent vereist, met name artikel 11 Bvt. Aan de bestreden beslissing ligt geen advies van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP) ten grondslag. Het beroep dient gegrond te
worden verklaard.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De procedure is niet correct verlopen.
Het dossier van klaagster is op 20 juni 2007 ter beoordeling aan de Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP) gezonden. Zodra de LAP heeft geadviseerd zal bezien worden of er aanleiding is om het besluit van 15 juni 2007 te herzien.
Klaagster heeft op 8 februari 2007 een verklaring getekend waarin zij er in toestemt om in een longstay voorziening te worden geplaatst in afwachting van het LAP advies. Het besluit van 15 juni 2007 is (mede) gebaseerd op deze toestemmingsverklaring.
Gezien de toestemming van klaagster en het komende LAP advies is de longstay plaatsing rechtmatig.

Namens de Staatssecretaris wordt verzocht de behandeling van de zaak aan te houden totdat de LAP advies heeft uitgebracht.

De getuige-deskundige [...] geeft de volgende toelichting.
Het gehele behandelverloop wordt gekenmerkt door het drugsgebruik van klaagster. Er is geen overeenstemming over de behandeling bereikt. Het recidiverisico is hoog.
Het innemen van medicatie is altijd een strijdpunt gebleven. In het verleden heeft klaagster ipromen depot éénmaal per drie weken gekregen. Zij heeft nooit lang achtereen medicatie gebruikt. De psychiater heeft het gebruik van Clozapine met haar
besproken, maar ze weigerde dit middel te gebruiken.
Klaagster tekent vaak verklaringen in de hoop daar beter van te worden. Aan haar toestemming voor longstay plaatsing kan dan ook niet veel waarde worden gehecht. Klaagster is een chronisch zieke vrouw die de rest van haar leven psychiatrische zorg
nodig
zal hebben.

4. De beoordeling
Gebleken is dat over de longstayplaatsing van klaagster in Veldzicht nog geen advies door de LAP is uitgebracht. Het dossier van klaagster is op 20 juni 2007 ter beoordeling aan de LAP gezonden.

De beroepscommissie zal de behandeling van de zaak aanhouden totdat de LAP advies heeft uitgebracht.
Na ontvangst van genoemd advies zal de beroepscommissie bepalen of zij het beroep opnieuw ter zitting zal behandelen dan wel schriftelijk zal afhandelen. De beroepscommissie zal genoemd advies aan klaagster en haar raadsman zenden. In het geval de
beroepscommissie beslist tot verdere schriftelijke afhandeling zal zij hen in de gelegenheid stellen schriftelijk te reageren op die stukken.

5. De tussenbeslissing
De beroepscommissie houdt de beslissing aan voor de duur van zes maanden in afwachting van het LAP advies.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, mr. dr. E.J. Hofstee en mr. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 30 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven