Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1176/GA, 22 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:22-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1176/GA

betreft: [klager] datum: 22 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 mei 2007 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Rijnmond te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 augustus 2007, gehouden in de p.i. Amsterdam, is klager gehoord.

De directeur van de p.i. Rijnmond is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen. De directeur heeft alsnog bij brief van 4 oktober 2007 een nadere toelichting gegeven. Een kopie van deze brief is aan klager gezonden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het zoekraken van een postpakket.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft getekend voor ontvangst van het kerstpakket, maar hij heeft het pakket nooit in handen gehad. Het personeel heeft aan klager medegedeeld dat hij de etenswaren uit het pakket niet kreeg. Volgens klager was het niet nodig geweest om de
overige goederen uit het pakket, een handdoek, een tas en eau de toilette, weg te gooien. Klager wil een redelijke vergoeding ontvangen. In het pakket zat een tas van Hugo Boss, die € 90,= heeft gekost.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het betreffende pakket is via de post binnengekomen en was gevuld met etenswaren die niet ingevoerd mogen worden of per post mogen worden aangeboden. Deze goederen zijn in overleg met klager weggegooid omdat het bewaren van etenswaren geen optie is.

3. De beoordeling
Op grond van art. 04.5.3.0 van de huisregels van de p.i. Rijnmond, locatie Noordsingel, kan de directeur de uitreiking van poststukken weigeren indien dit noodzakelijk is met het oog op onder meer de handhaving van de orde en veiligheid in de
inrichting.
Vaststaat dat de inrichting een postpakket bestemd voor klager heeft aangenomen.

Aannemelijk is dat het pakket ook andere voorwerpen dan bederfelijke waren bevatte en dat deze voorwerpen vernietigd zijn. Door de directeur is niet nader toegelicht waarom de weigering van de uitreiking van die voorwerpen noodzakelijk is met het oog
op
de handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting en waarom de voorwerpen vernietigd zijn. Reeds gelet op het voorgaande is de beslissing van de directeur onredelijk en onbillijk.
De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren. Zij zal aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart. het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, prof. dr. W.J. Schudel en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 22 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven