Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1730/GA, 27 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1730/GA

betreft: [klager] datum: 27 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 juni 2007 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 september 2007 gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, [...], unit-directeur bij het h.v.b./ISD Rotterdam, gehoord. .
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager geen diskettes of een usb-stick mag invoeren om zijn digitale archief veilig te stellen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Klager maakt in verband met de gerechtelijke procedures die hij heeft lopen, gebruik van de computerfaciliteiten in de bibliotheek van de inrichting. Voor de dataopslag heeft hij diskettes in bruikleen gekregen. Daarnaast schrijft klager ook -onder
meer- diverse reisverhalen, welke hij op de diskettes opslaat. Binnenkort zal hij worden geplaatst in een gevangenis en wil klager de beschikking hebben over diskettes of een usb-stick om al zijn gegevens mee te kunnen nemen.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft diskettes verstrekt gekregen ten behoeve van het volgen van onderwijs. De op die diskettes opgeslagen documenten mag hij in de
bibliotheek laten uitprinten. Gegevens op een usb-stick zijn, gelet op het enorme opslagvermogen, niet te controleren. Hiermee wordt ook voorkomen dat illegaal gemaakte documenten kunnen worden meegenomen.

3. De beoordeling
Ten tijde van de beslissing van de beklagcommissie bevatten de huisregels geen verbod om diskettes of een USB-stick onder de berusting te houden. Inmiddels is een dergelijk verbod wel in onderdeel 4.5.1.1. van de huisregels opgenomen. Dit betekent dat
een na deze wijziging ingediend verzoek tot invoer van diskettes of een USB-stick kan worden afgewezen op grond van het algemene verbod en dat een beklag daartegen niet-ontvankelijk zal worden verklaard.
Nu ten tijde van de afwijzing van het verzoek nog geen algemeen verbod bestond, is het beklag voor inhoudelijke behandeling vatbaar. Het verzoek van klager tot invoer van diskettes en een USB-stick strekt ertoe dat klager die voorwerpen (op cel) onder
zijn berusting kan houden. De directeur kon het verzoek in redelijkheid afwijzen gelet op de orde en de veiligheid in de inrichting. De controle op de bedoelde gegevensdragers is immers tijdrovend en vereist een zekere (des)kundigheid, terwijl aan
klager in de praktijk een goed alternatief wordt geboden door hem gebruik te laten maken van computerfaciliteiten in de bibliotheek waarbij hij diskettes in bruikleen heeft. Het gaat te ver thans reeds vooruit te lopen op een eventuele overplaatsing
van
klager.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr.dr. H.K. Fernandes Mendes en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 27 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven