Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2186/GB, 27 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2186/GB

Betreft: [klager] datum: 27 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.P.R. Conté, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 augustus 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Ter Apel ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 25 november 2006 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Zuyderbos te Heerhugowaard. Op 27 juni 2007 is klager geselecteerd voor de gevangenis Ter Apel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 29 juni 2007
is klager aldaar geplaatst. Op 29 augustus 2007 is klager geselecteerd voor de gevangenis Zuyderbos, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 27 september 2007 is klager geselecteerd voor de gevangenis voor beperkt gemeenschapgeschikten Nieuw
Vosseveld te Vught, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt en op 28 september 2007 is klager hiernaar overgeplaatst. De eerdere selectiebeslissing van 29 augustus 2007 is hiermee komen te vervallen.

2.2. Bij uitspraak van 31 oktober 2007 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring Zuyderbos (nr 2007-6069), is klagers beklag betreffende de ordemaatregel van afzondering in een afzonderingscel voor de duur van vier dagen en de verlenging van
de afzondering voor de duur van drie dagen ongegrond verklaard. Klager is niet in beroep gekomen waardoor deze uitspraak onherroepelijk is geworden.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De bewering dat klager steekwapens zou hebben gefabriceerd, drie gedetineerden met de dood zou hebben bedreigd en ernstig verslaafd zou zijn, wordt niet met bewijzen gestaafd. Klager wil
weten op welke wijze deze informatie is verkregen. Klager heeft nooit gedetineerden bedreigd. Hij heeft zelf de wapens ingeleverd om problemen te voorkomen. Klager heeft zich positief uitgelaten over het TR-traject. Hij is bereid hieraan mee te werken.
De familie, vrienden en kennissen van klager wonen in Hoorn en omgeving en komen klager veelvuldig bezoeken. Sinds klager is overgeplaatst naar de gevangenis Ter Apel komen deze personen hem niet of nauwelijks bezoeken. Zij zijn inclusief het bezoek
een
hele dag kwijt. Voor de bezoekers is het niet altijd mogelijk om doordeweeks te komen, omdat dan een hele dag vrij moet worden genomen. In het weekend is geen bezoek mogelijk. Klager is lange tijd gedetineerd en bezoek is een welkome afwisseling van de
dagelijkse sleur in de inrichting. Daarnaast heeft hij het bezoek nodig om zijn (sociale) contacten met de buitenwereld te onderhouden. Indien deze bezoeken niet meer mogelijk zijn, wordt het voor klager een ondraaglijke periode.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft naar aanleiding van de beslissing op het bezwaarschrift een overplaatsingsverzoek ingediend waarin hij onder andere aangeeft graag verder te willen met
zijn
TR-plan. In de bestreden beslissing is klager medegedeeld dat hij teruggeplaatst kan worden indien hij gemotiveerd wil meewerken aan het TR-plan. Klager is daarop geselecteerd voor de gevangenis Zuyderbos. Het belang aan het beroep is hierdoor komen te
vervallen en klager dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Ter Apel is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Nu klager inmiddels is weggeplaatst uit de gevangenis Ter Apel, kan voorbij worden gegaan aan de stelling van klager dat hij in Ter Apel geen tot nauwelijks bezoek ontvangt.

4.4. Uit de stukken komt naar voren dat klager is overgeplaatst naar een andere inrichting omdat hij drie medegedetineerden heeft bedreigd. Voldoende aannemelijk is geworden dat van bedreiging sprake is geweest. Tegen deze achtergrond is de
beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk. Het beroep dient derhalve ongegrond te worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 27 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven