Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2080/GA, 27 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Uitspraak

nummer: 07/2080/GA

betreft: [klager] datum: 27 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C. Wendenburg, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 juli 2007 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 oktober 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is gehoord klagers raadsvrouw mr. C. Wendenburg.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.
De directeur van de locatie Dordtse Poorten is zonder bericht niet verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat in strijd met afspraken hierover binnen een korte periode na een vorige, nietigverklaarde, urinecontrole wederom een urinecontrole is afgenomen.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft op 20 juni 2007 een klaagschrift ingediend “inzake het afnemen van urinecontrole”. Bedoeld is de urinecontrole van 20 juni 2007. Klager geeft vervolgens het verhaal weer over wat daaraan vooraf is gegaan. Klager heeft zich over de hele
gang
van zaken beklaagd. De beklagcommissie heeft klager ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Klager heeft belang bij de behandeling van zijn klacht. Na de urinecontrole van 6 juni 2007, die door de directeur nietig is verklaard, is aan klager
toegezegd
dat als hij zijn klacht tegen die urinecontrole zou intrekken, hij gedurende de afbraakperiode geen nieuwe urinecontrole zou krijgen. Die toezegging is gedaan in het bijzijn van twee piw-ers. Uit de informatiemap van het Delta Lab komt naar voren dat
bij cannabino?den een cut-off van 50 geldt. De raadsvrouw interpreteert de informatie zo dat binnen 10 tot 14 dagen 50 wordt afgebroken. Gelet op de score van 200 van klager op 6 juni 2007, had langer dan 14 dagen gewacht moeten worden met een nieuwe
urinecontrole. Er zijn toezeggingen gedaan en die zijn niet nagekomen. Het is flauw om precies na 14 dagen een nieuwe urinecontrole te houden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft op 20 juni 2007 een urinecontrole gekregen. Op dezelfde dag heeft hij zijn klaagschrift ingediend. Hoewel klager in zijn klaagschrift verwijst naar de gang van zaken vanaf de urinecontrole op 6 juni 2007, houdt de beroepscommissie het er
voor, gelet op hetgeen hieromtrent ter zitting naar voren is gebracht, dat de klacht ziet op het feit dat in klagers ogen op 20 juni 2007 in strijd met gedane toezeggingen na de urinecontrole op 6 juni 2007, een nieuwe urinecontrole is gehouden. Klager
is dan ook ontvankelijk in zijn beklag. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd.

De cut-off (standaardoplossing) van 50 bij Cannabino?den is een benedengrens. De gemiddelde detectietijd (hoe lang drugs nog kunnen worden aangetoond na gebruik) bij cannabinoiden bij een cut-off van 50 is 10 tot 14 dagen. Wat er ook zij van gedane
toezeggingen aan klager over het in acht nemen van een afbraakperiode na de urinecontrole van 6 juni 2007, in dit geval is conform de richtlijnen van het Delta Lab een afbouwtijd van 14 dagen in acht genomen. Een uitslag van 203 op THC duidt op gebruik
en is strafwaardig. Het beklag zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. C. Kelk, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 27 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven