Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2805/GV, 26 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:26-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2805/GV

betreft: [klager] datum: 26 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 12 oktober 2007 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster om haar beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klaagster strafonderbreking verleend voor een kortere duur dan waarom zij had verzocht.

2. De standpunten
Klaagster heeft haar beroep als volgt toegelicht.
Aan klaagster is strafonderbreking verleend voor de duur van 17 dagen teneinde haar kinderen te begeleiden en het regelen van opvang en het begeleiden van de kinderen bij de overdracht naar een gastgezin/pleeggezin. Dit pleeggezin is ca 20 km
verwijderd
van de school van de kinderen. Zij moeten dan naar een andere school en raken ook hun honden kwijt.
Klaagster wil een strafonderbreking van drie maanden, opdat zij zelf haar kinderen kan verzorgen, totdat deze zorg vanaf 2 januari 2008 wordt overgenomen door een andere familie.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klaagster verblijft thans buiten de inrichting. In overleg met de personen die haar begeleiden in het regelen van opvang voor haar kinderen is het wenselijk/noodzakelijk gebleken dat klaagster tot uiterlijk 30 oktober 2007 haar kinderen kan begeleiden
en betrokken is bij de overdracht naar een gastgezin.
Bij beslissingen van 30 oktober 2007, 7 november 2007 en 13 november 2007 is de strafonderbreking telkenmale verlengd, laatstelijk tot 14 november 2007.
Uit telefonische mededeling is gebleken dat de kinderen van klaagster inmiddels zijn ondergebracht bij een pleeggezin in Nieuw-Leusden.

3. De beoordeling
Klaagster ondergaat een vervangende hechtenis van 358 dagen in verband met een aan haar opgelegde schadevergoedingsverplichting. De einddatum van klaagsters detentie is 17 juni 2008.

Op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting van 24 december 1998 (hierna: de Regeling) kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer, dat niet
kan
worden volstaan met een andere vorm van verlof.
De beroepscommissie heeft op 10 juli 2007 met nummer 07/1422/GV een eerder beroep van klaagster tegen de afwijzing van het verzoek om strafonderbreking gegrond verklaard en de Minister opgedragen een nieuwe beslissing te nemen. Bij uitspraak van 30
juli
2007, kenmerk 07/1800/GV, is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek om strafonderbreking ongegrond verklaard, omdat op dat moment was voorzien in de verzorging van de kinderen. Ook thans is gebleken dat in de verzorging, ook al is de wijze
waarop
niet de keuze van klaagster, van de kinderen is voorzien. Zij zijn inmiddels ondergebracht bij een pleeggezin in Nieuw-Leusden. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat een strafonderbreking van klaagster naast het regimaire verlof dat zij
geniet, niet langer noodzakelijk is. Derhalve is de beslissing met de daarop volgende verlengingen, van de Minister bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet onredelijk of onbillijk. Het beroep zal ongegrond worden verklaard

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 26 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven