Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1387/GB, 20 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1387/GB

Betreft: [klager] datum: 20 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 mei 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissingen hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zuyderbos en de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 6 december 2005 gedetineerd. Op 16 april 2007 is hij geplaatst in de locatie Amerswiel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt en een beperkt beveiligingsniveau. Op 26 april 2007 is klager als passant ter herselectie
geselecteerd voor het h.v.b. Zuyderbos en vervolgens voor de gevangenis Zuyderbos. Op 9 augustus 2007 is klager overgeplaatst naar de gevangenis Veenhuizen.

2.2. Bij uitspraak van 16 oktober 2007, met nummer 07/1522/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid van de Pbw, is het beroep van de directeur van de locatie Zuyderbos gericht tegen de uitspraak van 5 juni 2007 van de
beklagcommissie betreffende de ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan activiteiten voor de duur van veertien dagen, gegrond en het beklag alsnog ongegrond verklaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De inrichtingspsycholoog van de gevangenis Zuyderbos heeft klager specifiek voor de arbeid op de werkzaal arbeidsongeschikt verklaard. Deze status is niet komen te vervallen. Dat betekent dat klager
nog steeds niet kan deelnemen aan de arbeid op de werkzaal. In de locatie Amerswiel zijn er meerdere alternatieven voor het werken op de werkzaal. Klager heeft aangegeven deze werkzaamheden te willen verrichten. De directeur van de inrichting was
echter
van mening dat klager eerst op de werkzaal moest werken alvorens hij in aanmerking zou komen voor andere werkzaamheden. Klager heeft het geprobeerd, maar na 10 minuten ging het niet meer. De directeur voert ten onrechte aan dat zij niet op de hoogte
waren van de arbeidsongeschiktheid van klager. De inrichting beschikt immers over het dossier. Hierin stond ook vermeld dat klager niet op een meerpersoonscel geplaatst mocht worden en de inrichting was hier wel van op de hoogte.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is overgeplaatst naar een gesloten inrichting omdat hij weigert deel te nemen aan de arbeid. In het begin van klagers detentie werd hij door de
inrichtingspsycholoog van de p.i. Zuyderbos ongeschikt geacht voor het werken op een werkzaal. Klager draaide als afdelingsreiniger op een normale manier mee. Arbeidsongeschiktheid was niet meer aan de orde. Bij binnenkomst in de locatie Amerswiel
ontstond al direct een confrontatie met de medische dienst. Klager gaf aan niet op een werkzaal te willen werken en begon steeds harder te schreeuwen.
Na een overplaatsing zal de medische dienst opnieuw de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen. Het betreft hier tevens arbeid binnen een ander regime. De medische dienst heeft bepaald dat klager op de werkzaal diende mee te draaien om te bezien in
hoeverre hij hiervoor geschikt zou zijn.
Op 23 april 2007 weigerde klager zich door de detectiepoort richting de werkzaal te begeven. Hierop heeft hij een rapport (ernstige waarschuwing) gekregen. De volgende dag verscheen hij op de werkzaal, maar meldde zich na tien minuten ziek bij de
verpleegkundige. De verpleegkundige constateerde dat klager niet ziek was en dat hij terug kon gaan naar de werkzaal. Klager gaf aan alleen met medicatie te kunnen functioneren op de werkzaal en is daarop teruggebracht naar zijn kamer. Aangezien klager
geen medewerking wil verlenen bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid is werkweigering aan de orde. Indien klager bereid is op een positieve manier mee te werken aan het onderzoek, kan hij een verzoek tot overplaatsing naar de locatie
Amerswiel indienen. Een dergelijk verzoek is nog niet ontvangen.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager gelet op
zijn gedrag, (vooralsnog) niet in aanmerking komt voor plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau. De medische dienst van de locatie Amerswiel heeft niet vastgesteld dat klager arbeidsongeschikt is. Verder heeft klager geen
medewerking verleend aan een onderzoek waarbij de arbeidsongeschiktheid van klager zou kunnen worden vastgesteld. Het beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 20 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven