Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2443/GB, 20 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2443/GB

Betreft: [klager] datum: 20 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 augustus 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 19 april 2002 gedetineerd. Hij verbleef in (ondermeer) de gevangenis De Geerhorst en de gevangenis Roermond. Op 17 juli 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft sinds de aanvang van zijn detentie steeds bezoek kunnen ontvangen op de vrijdagen. Hij wil niet langer in Vught verblijven omdat op de vrijdagen geen bezoek mogelijk is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is door de selectiefunctionaris op 2 februari 2007 geselecteerd voor plaatsing in de gevangenis De Geerhorst. Vervolgens is hij overgeplaatst naar de gevangenis Roermond. De directeur van laatstgenoemde gevangenis heeft geadviseerd klager, gelet
op zijn grensverleggend gedrag en gelet op klagers betrokkenheid bij een vechtpartij met medegedetineerden, over te plaatsen naar een gevangenis met kleinere afdelingen dan die waar Roermond de beschikking over heeft. De selectiefunctionaris heeft
besloten klager over te plaatsen naar de gevangenis Nieuw Vosseveld. Klager voert als reden voor zijn beroep aan dat hij in Vught op de vrijdagen geen bezoek kan ontvangen. De selectiefunctionaris vindt dit van ondergeschikt belang. Klager is geen
geschikte kandidaat voor plaatsing in een gevangenis met grote afdelingen. Daarom is gekozen hem te plaatsen in Vught in een gevangenis met een kleine overzichtelijke afdeling.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Dat geldt temeer nu klager het beroep niet
nader
heeft onderbouwd, buiten een mededeling omtrent bezoekproblemen. Hetgeen hij heeft aangevoerd met betrekking tot de onmogelijkheid om op vrijdag bezoek te ontvangen, maakt dit oordeel evenwel niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven