Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2490/GB, 20 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2490/GB

Betreft: [klager] datum: 20 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 september 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 10 januari 2007 gedetineerd. Hij verbleef onder meer in het huis van bewaring Zutphen. Op 16 augustus 2007 is hij overgeplaatst naar de b.b.i. van de locatie Bankenbosch, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag in de b.b.i. Maashegge geplaatst worden. Voor klagers gezin en familie is het niet te doen om steeds naar Veenhuizen te reizen. De reistijd bedraagt voor hen bijna vijf uur. Ook zijn de reiskosten zijn voor hen niet op te brengen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 14 augustus 2007 geselecteerd voor plaatsing in de b.b.i. van de locatie Bankenbosch. Klagers voorkeur ging weliswaar uit naar plaatsing in de b.b.i. De Kruisberg te Doetinchem, maar die plaatsing is niet mogelijk in verband met klagers
bekendheid met het personeel aldaar. Om die reden is gekozen voor plaatsing in Veenhuizen, waar op zeer korte termijn, te weten op 16 augustus 2007, plaats voor hem was. Klagers bezwaren zijn met name van bezoektechnische aard. Er is evenwel geen
medische verklaring met betrekking tot de onmogelijkheid van klagers familie om hem daar te bezoeken. Daarnaast krijgt verzoeker regimair verlof en gaat hij éénmaal per vier weken naar huis. Het bezwaar van klager is, mede gelet op de lengte van de
wachtlijst bij de b.b.i. Maashegge, daarom ongegrond verklaard. Omdat klager zich in de laatste 18 maanden van zijn detentie bevindt, komt hij in beginsel in aanmerking voor verdere detentiefasering. Bij de keuze voor een eventuele vervolginrichting
kan
klager opnieuw een voorkeur uitspreken.

4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. van de locatie Bankenbosch is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
De selectiefunctionaris heeft immers, naast de voorkeur van de gedetineerde, ook de optimale benutting van de beschikbare celcapaciteit te bewaken. Door klager te plaatsen in een b.b.i. waar op (zeer) korte termijn plaats was, heeft hij uitvoering
gegeven aan die bewakingstaak. Hetgeen klager over de (on)mogelijkheden voor zijn bezoek naar voren heeft gebracht, maakt dit oordeel, mede nu klagers stellingen niet nader feitelijk zijn onderbouwd, niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven