Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1791/GA, 16 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:16-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1791/GA

betreft: [klager] datum: 16 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de Afdeling voor psychologisch onvolwassenen Zuid (jovo-h.v.b.) te Middelburg,

gericht tegen een uitspraak van 18 juni 2007 van de beklagcommissie bij voormeld jovo h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 november 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voormeld jovo h.v.b.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft klagers terugplaatsing vanuit het basisplusregime naar het basisregime door het vervangen van de gele kaart door een blauwe kaart.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Een gele kaart betekent binnen het jovo-regime van Torentijd dat de betreffende gedetineerde verblijft in het ‘basis plus’ regime. Indien hij een blauwe kaart heeft, valt hij onder het basisregime. Beide regimes worden ten uitvoer gelegd binnen één
afdeling. Er wordt met de kaarten gewerkt om een veelvuldig verhuizen binnen de afdeling te voorkomen. Er is gekozen voor deze manier van regimesdifferentiatie om rapportages en straffen te voorkomen. Indien een gedetineerde een blauwe kaart heeft,
valt
hij binnen het basisregime van de Pbw. Als hij een gele kaart heeft, heeft hij extra sport, arbeid en scholing. Binnen Torentijd blijkt dit systeem goed te werken. Het afdelingshoofd heeft, in overleg met het detentieberaad, de bevoegdheid om de
kaartkleur aan te passen. Als een gedetineerde een blauwe kaart heeft, heeft hij steeds opnieuw de mogelijkheid om de gele kaart te verdienen. Klagers afdelingsrapportage gaf voldoende aanleiding voor de terugplaatsing van klager naar het basisregime.
De directeur heeft aan de beklagcommissie aangeboden om die afdelingsrapportages in te zien. De beklagcommissie heeft toen niet op dat aanbod van de directeur gereageerd en vervolgens overwogen dat er onvoldoende onderbouwing zou zijn.
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager zou zijn gele kaart verloren hebben omdat hij medegedetineerden zou hebben bedreigd. Klager heeft echter niemand bedreigd. Als hij dat gedaan zou hebben, zou hij overigens disciplinair gestraft moeten worden en niet teruggezet moeten worden in
regime. Klager kreeg de blauwe kaart omdat hij voor zijn mening opkwam. Klager was op enig moment na de sport in de cel van een medegedetineerde. Vervolgens werd hem te kennen gegeven dat verslag zou worden opgemaakt omdat klager zich zou hebben
onttrokken aan het toezicht. Klager verblijft inmiddels in Vught en vindt het verblijf prettiger dan in Middelburg. Klagers detentie eindigt over ongeveer twee maanden.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat binnen het jovo-h.v.b. te Middelburg wordt gewerkt met een tweetal regimes, een basisregime, waaraan een blauwe kaart is verbonden, en een basisplusregime, waaraan een gele kaart is verbonden. Voor de systematiek van
de gele en blauwe kaarten is gekozen enerzijds om binnen één verblijfsafdeling de toepassing van beide afzonderlijke regimes overzichtelijk te houden en anderzijds om het afdelingspersoneel sturing te laten geven zonder de onmiddellijke toepassing van
de middelen van verslagaanzegging en strafoplegging.
Uit de door de directeur overgelegde afdelingsrapportage komt genoegzaam naar voren dat klager zodanig gedrag vertoonde, dat de beslissing om hem een blauwe kaart te geven en dus terug te plaatsen naar het basisregime – bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen – niet onredelijk of onbillijk kan worden geacht. Dat maakt dat de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand kan blijven en dat het beklag alsnog ongegrond moet worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 16 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven