Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1721/GA, 9 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1721/GA

betreft: [klager] datum: 9 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.K. Bhadai, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 28 juni 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring (h.v.b.) Noorderzand te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 september 2007 gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is klaagster, bijgestaan door haar raadsman, gehoord.
De directeur van het h.v.b. is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van afzondering in een afzonderingscel voor de duur van 14 uren, omdat klaagster zichzelf voor de tweede maal heeft verwond en door haar gedrag tegen zichzelf in bescherming genomen diende te worden.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Klaagster heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Zij zit vanaf 10 november 2006 gedetineerd ter fine van uitzetting. Zij verblijft al zeven jaar in Nederland. Niemand wil rustig met haar praten. Zij
mag niets. Zij was boos en wilde praten met een psychiater. Zij werd naar een afzonderingscel gebracht. Zij heeft zich in haar buik gesneden. Klaagster geeft aan zich wel vaker verwond te hebben. De dag erna kwam er wel een psycholoog met haar praten.
Zij heeft nog steeds contact met de psycholoog.

Namens klaagster is daar nog aan toegevoegd dat zij niet naar de afzonderingscel wilde. Toen dat wel gebeurde heeft ze zich verwond. Voordien was zij al depressief vanwege de langdurige vreemdelingenbewaring.

In een telefonische toelichting van 17 september 2007 op het beroep heeft de directeur zich op het standpunt gesteld dat in de onderhavige zaak geen beroepsmogelijkheid is, aangezien klaagster op vreemdelingrechtelijke titel verblijft in een
detentiecentrum, op welke ruimte het Reglement grenslogies van 14 januari 1993 van toepassing is.

3. De beoordeling
Anders dan de directeur meent staat tegen de beslissing van de beklagcommissie wel beroep open. H.v.b. Noorderzand, waar klaagster verbleef, is geen ruimte als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000, maar is aangewezen als h.v.b.
bij beschikking van 27 januari 2005, kenmerk 5333093/05/DJI. Tegen de beslissing op een klaagschrift van een gedetineerde die verblijft in een h.v.b. staat ingevolge artikel 69 Pbw beroep open. Klaagster is derhalve ontvankelijk in haar beroep.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr.dr. H.K. Fernandes Mendes en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven