Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1959/GA, 12 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1959/GA

betreft: [klager] datum: 12 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 juli 2007 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 oktober 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is klager gehoord.
De directeur van de locatie Dordtse Poorten is zonder bericht niet verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel voor de duur van drie dagen zonder televisie en wegplaatsing van de drugsvrije afdeling, wegens een positieve score op het gebruik van softdrugs.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager zit al twee jaar vast en stond erom bekend dat hij blowde. Op een gegeven moment heeft hij voor zichzelf bepaald dat zijn leven een andere kant op moet gaan en heeft hij aangegeven dat hij wilde stoppen met roken. Hierop is hij overgeplaatst
naar
afdeling F, een drugsvrije afdeling. Klager heeft zich vanaf het begin aan de afspraken gehouden en niet meer gerookt. Na drie weken kreeg hij een urinecontrole met als uitslag 70 op THC. Het herhalingsonderzoek liet een uitslag van 68 op THC zien.
Klager heeft gesproken met de directeur. Hij kreeg een straf, werd teruggeplaatst naar de inkomstenafdeling en kreeg vijf weken geen toegang tot zijn geld. Op afdeling H, waar hij voor zijn overplaatsing naar afdeling F verbleef, rookte klager bijna
dagelijks. De urinecontroles lieten scores van tegen de 300 zien. Klager verbijft thans weer op afdeling F en de urinecontroles zijn goed.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat bij klager, nadat hij ongeveer drie weken op de drugsvrije afdeling (afdeling F) verbleef, een urinecontrole is afgenomen die een score van 70 op THC liet zien (68 bij het herhalingsonderzoek). Een startwaarde van
klager op de drugsvrije afdeling ontbreekt. Gezien de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, met name de scores van klager bij urinecontroles op afdeling H, is de score van 70 op THC op afdeling F niet uitgesloten. Het beroep zal dan
ook
gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en klager zal na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 30,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. C. Kelk, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 12 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven