Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2162/GA, 9 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2162/GA

betreft: [klager] datum: 9 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V. van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 augustus 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het door de directeur opgemaakte advies ten behoeve van de selectiefunctionaris tot overplaatsing van klager .

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
In januari 2006 vernam klager van een afdelingshoofd dat de directeur had besloten klager niet langer in de gevangenis De IJssel te laten verblijven vanwege vermeende problemen met het personeel. Op de vraag van klager of dit een beslissing van de
directeur was is bevestigend geantwoord. De directeur heeft met deze beslissing een rechtsgevolg voor ogen gehad, hetgeen door klager ook als zodanig is opgevat. Op basis hiervan moet gesteld worden dat sprake was van een beslissing van de directeur
waartegen beklag openstond.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts is herhaald dat de selectie is voorbehouden aan de selectiefunctionaris en niet aan de directeur. De directeur kan vanuit zijn functie slechts voorstellen doen aan de
selectiefunctionaris. De directeur heeft de selectiefunctionaris het voorstel gedaan klager voor een andere inrichting te selecteren.

3. De beoordeling
De beslissingsbevoegdheid een gedetineerde over te plaatsen naar een andere inrichting is voorbehouden aan de selectiefunctionaris. De onderhavige beslissing van de directeur klager voor te dragen voor een overplaatsing is, ook al heeft klager het
anders geïnterpreteerd, een advies aan de selectiefunctionaris. Een dergelijk advies is geen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Klager had dan ook niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in zijn beklag. De beroepscommissie
zal doen wat de beklagcommissie had behoren te doen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven