Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2330/GB, 1 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:01-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2330/GB

Betreft: [klager] datum: 1 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Urcun, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 augustus 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis/ISD De Grittenborgh te Hoogeveen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 november 2006 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Alphen aan den Rijn. Op 6 augustus 2007 is hij geplaatst in de gevangenis/ISD De Grittenborgh, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager komt niet in aanmerking voor verlof omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Om die reden is het bezoek voor hem van groot belang. Zijn familie en vrienden komen uit Rotterdam. Bezoek in Hoogeveen is voor hen niet haalbaar. Bezoek is voor
klager, die anders in een isolement komt te verkeren, zeer belangrijk. Klager is de Nederlandse taal niet machtig, hetgeen zijn isolement nog versterkt. Klagers raadsman kan hem in Hoogeveen slechts met moeite bijstaan. Ook hier is de afstand Rotterdam
– Hoogeveen een belemmering. Door zijn plaatsing in Hoogeveen wordt klager onnodige schade toegebracht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geselecteerd voor plaatsing in de gevangenis/ISD De Grittenborgh omdat hij enkel in aanmerking komt voor plaatsing in een normaal beveiligde inrichting met een regime van algehele gemeenschap. De selectiefunctionaris is tevens belast met de
zorg voor een optimale benutting van beschikbare celcapaciteit. Ten tijde van klagers selectie bestond er voor De Grittenborgh geen wachtlijst, zulks in tegenstelling tot de inrichtingen in het westen van het land, waarvoor lange wachtlijsten bestaan.
Klager heeft, anders dan in het beroepschrift wordt aangevoerd, regelmatig bezoek ontvangen van zijn familie terwijl er voor zijn bezoekers ook geen medische belemmeringen bestaan om hem daar te bezoeken. Enig ongerief voor bezoekers is overigens
inherent aan de aard van de detentie.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis/ISD De Grittenborgh is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De selectiefunctionaris heeft bij zijn
selectiebeslissing, naast het belang van een spoedige plaatsing van de gedetineerde in het voor hem geschikte detentieregime tevens het belang van een optimale benutting van de beschikbare celcapaciteit in het oog te houden. Door klager, die geen
bekende woon- of verblijfplaats had, te plaatsen bij de eerst mogelijke gelegenheid, heeft de selectiefunctionaris een goede afweging gemaakt tussen die hiervoor genoemde belangen.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 1 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven