Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2286/GB, 1 november 2007, beroep
Uitspraakdatum:01-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2286/GB

Betreft: [klager] datum: 1 november 2007

De beroepscommissie als bedoeld in art. 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 augustus 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 4 juni 2007 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Zwolle. Op 17 juli 2007 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Zutphen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat hij, indien hij in een normaal h.v.b. geplaatst zou worden, beter voorbereid terug kan keren in de samenleving. Daarnaast vraagt klager zich af op welke grond hij in aanmerking komt voor de plaatsing in een jovo-h.v.b.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is naar aanleiding van een namens de directeur van het h.v.b. Zwolle opgemaakte jovo-indicatiestelling overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Zutphen. Klager komt in aanmerking voor plaatsing in een jovo-h.v.b. nu hij scoort op de tekortkoming
first-offender. Hij is in het jovo-h.v.b. geplaatst omdat dit
jovo-h.v.b. zo dicht als mogelijk ligt bij het parket van insluiting, te weten het arrondissementsparket te Almelo.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, in afwachting van het vonnis in eerste aanleg, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens art. 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (verder: de Regeling) worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die
ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële
Inrichtingen,
augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16
tot
(indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij een inrichting voor psychologisch onvolwassenen, vindt indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van art. 16, aanhef en onder b, van de Regeling, qua leeftijd valt in de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers
indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming in de zin van de Regeling heeft voor wat betreft het feit dat hij first-offender is. Dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van art. 16 van de Regeling.

4.4. Tegen de achtergrond van het vorenstaande komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen door klager naar voren is gebracht is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 1 november 2007

secretaris voorzitter

Naar boven