Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2228/GA, 30 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:30-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2228/GA

betreft: [klager] datum: 30 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in art. 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 juli 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring (h.v.b.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 oktober 2007, gehouden in de locatie De Grittenborgh te Hoogeveen, is klager gehoord.
Klagers raadsvrouw, mr. N.B. Swart en de directeur van het h.v.b. Ter Apel hebben schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.
Klagers raadsvrouw heeft een schriftelijke toelichting op het beroep ingediend. Een afschrift daarvan is aan de directeur ter kennisneming gezonden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het door het afdelingshoofd ongeoorloofd druk uitoefenen om een tweetal klachten, betreffende een opgelegde disciplinaire straf en het niet verstrekken van een loonvervangende uitkering, in te trekken.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de periode in Ter Apel heeft klager het enkele maanden moeten doen zonder televisie op zijn cel. Op de dag voorafgaand aan zijn overplaatsing naar De Grittenborgh kwam het afdelingshoofd bij klager en gaf aan dat klager, als hij zijn lopende
klachten
zou intrekken, die avond gratis de beschikking over een televisie kon krijgen. Klager vindt achteraf dat hij daardoor onder onredelijke druk is gezet. Klager heeft die klachten inderdaad ingetrokken. Hij zou echter graag zien dat die klachten, nu hij
die onder onredelijke druk van het afdelingshoofd heeft ingetrokken, alsnog inhoudelijk worden behandeld. Klager vindt dat het afdelingshoofd toen misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden. Het afdelingshoofd wist dat klager depressief was en zich
niet echt goed voelde. Klager verblijft nu in De Grittenborgh. Daar gaat het veel beter met klager. Hij krijgt een loonvervangende uitkering (ziekengeld) en hij wordt er behandeld. Omdat hij arbeidsongeschikt is verklaard, hoeft hij in De Grittenborgh
niet deel te nemen aan de arbeid.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep gehandhaafd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de uitspraak van de beklagrechter. Op zich is onweersproken dat door het afdelingshoofd aan klager, op de avond voorafgaand aan zijn vertrek, het (gratis) gebruik van een televisie aangeboden, onder de
voorwaarde dat klager de nog lopende klachten zou intrekken. Een dergelijk aanbod mag volgens de beroepscommissie enkel worden gedaan indien de aanbieder overtuigd is dat de ander de reikwijdte van de te nemen beslissing kan overzien. Naar het oordeel
van de beroepscommissie was dat hier niet het geval. Het afdelingshoofd, dat in dit geval handelde voor en namens de directeur, had rekening moeten houden met klagers persoonlijkheidsstructuur en diens problematiek. Die waren bekend in de inrichting.
Indien hij dit had gedaan, had hij niet tot een aanbod als het onderhavige mogen komen. Dat maakt dat klager, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, met recht klaagt over een onredelijke druk, die ertoe heeft geleid dat hij de lopende
klachten heeft ingetrokken, terwijl aannemelijk is geworden dat hij de reikwijdte daarvan niet kon overzien. Gelet daarop had de beklagrechter het beklag gegrond moeten verklaren en de twee – eerder ingetrokken – klachten van klager inhoudelijk moeten
beoordelen.
De beroepscommissie zal daarom de uitspraak van de beklagrechter vernietigen, de klacht gegrond verklaren en de zaak voorts terugwijzen naar de beklagcommissie bij het h.v.b. Ter Apel ter inhoudelijke afdoening van de twee onderliggende klachten.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij stelt de zaak in handen van de beklagcommissie teneinde de twee – eerder als ingetrokken beschouwde – onderliggende klachten van klager alsnog inhoudelijk te behandelen.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 30 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven