Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2060/GA, 22 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2060/GA

betreft: [klager] datum: 22 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 12 juli 2007 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Roermond in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft niet beslist over een tegemoetkoming, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet (meer) verstrekken van koosjere maaltijden aan klager na 28 mei 2007, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Verzocht wordt om de zaak nogmaals te beoordelen en aan klager de schade te vergoeden.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

Uit de telefonische informatie van het afdelingshoofd [...] van 12 oktober 2007 volgt dat klager vanaf 28 mei 2007 tot aan zijn vertrek uit de inrichting op 17 juli 2007 geen koosjere voeding meer is verstrekt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het achterwege blijven van een tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen van € 75,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 75,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven