Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2593/GV, 19 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2593/GV

betreft: [klager] datum: 19 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Durmus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 september 2007 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. A. Durmus om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof om aanwezig te kunnen zijn bij de geboorte van zijn kind c.q. kraambezoek eventueel op te leggen onder voorwaarden afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit is als volgt toegelicht. Klagers verzoek is afgewezen omdat hij tot ongewenst vreemdeling is verklaard. Hij heeft tegen de
beslissing tot ongewenstverklaring bezwaar aangetekend alsmede om een voorlopige voorziening gevraagd. Klager kan aan artikel 7 Besluit 1/80 EEG-Turkije verblijfsrechten ontlenen. Verwezen wordt naar het arrest Dorr-Unal. Bij het besluit om hem
ongewenst te verklaren is hiermee geen rekening gehouden.
Klager is een voorbeeldige gedetineerde. Gelet op zijn speciale situatie (ongewenstverklaring in strijd met het Gemeenschapsrecht) wordt verzocht klager alsnog verlof te verlenen en zijn verzoek in te willigen eventueel onder op te leggen extra
voorwaarden.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers verzoek is afgewezen omdat de IND zijn verblijfsvergunning heeft ingetrokken en hem tot ongewenst vreemdeling heeft verklaard. Er is nog niet beslist op klagers bezwaar tegen de beslissing van de IND en de voorlopige voorziening die door klager
is gevraagd.

Door een medewerker van het b.s.d. van de locatie Dordtse Poorten is op 10 oktober 2007 telefonisch meegedeeld dat klagers kind vorige week is geboren.

De directeur van de locatie Dordtse Poorten heeft, gelet op klagers gedrag en functioneren in de inrichting positief geadviseerd ten aanzien van incidenteel begeleid kraambezoek.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van zes jaar en negen maanden met aftrek, wegens moord. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 30 mei 2008.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers verzoek om incidenteel verlof. Door de directeur van de inrichting is, gelet op klagers positieve gedrag in de inrichting, positief geadviseerd terzake van het brengen van een kraambezoek onder
begeleiding.
De beroepscommissie is van oordeel dat klagers ongewenstverklaring aan onbegeleid verlof in de weg zal staan. Nu de selectiefunctionaris echter heeft nagelaten om de mogelijkheden voor een begeleid incidenteel verlof in de vorm van een kraambezoek aan
echtgenote en kind te overwegen, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet op goede gronden rust. Zij zal de beslissing vernietigen en de Minister opdragen om zo spoedig mogelijk een nieuwe beslissing te
nemen
met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Minister op om zo spoedig mogelijk een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. M. Boone, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven