Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1906/GB, 17 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1906/GB

Betreft: [klager] datum: 17 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. van der Hart, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 juli 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissingen
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Ter Apel niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 december 2006 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Ter Apel. Op 21 mei 2007 is hij geplaatst in de gevangenis Ter Apel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard omdat de reden van het bezwaar niet wordt omschreven noch is aangevuld. Klager kan zich niet met de beslissing op het bezwaar verenigen. Hij heeft de Albanese nationaliteit en
spreekt geen Nederlands en slechts gebrekkig Engels. Klager heeft de inhoud van de bestreden beslissing, alsmede de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingesteld, niet goed begrepen. Hij heeft op 31 mei 2007 de selectiebeslissing aan zijn raadsman
gefaxt. Dit was de laatste dag waarop tegen de beslissing in bezwaar kon worden gegaan. Derhalve heeft de raadsman dezelfde middag een pro forma bezwaarschrift bij de selectiefunctionaris ingediend met daarin het verzoek om uitstel voor de formulering
van de definitieve gronden van het bezwaar, alsmede een verzoek voor het opgeven van een termijn waarbinnen de definitieve gronden konden worden toegezonden. De selectiefunctionaris heeft niet op deze verzoeken gereageerd. De raadsman heeft de
selectiefunctionaris enkele malen telefonisch vergeefs om een reactie verzocht. Toegezegd is dat de selectiefunctionaris de raadsman zou terugbellen. Op 11 en 12 juli 2007 is wederom telefonisch contact gezocht. Hierbij deelde de selectiefunctionaris
mede dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is verklaard. Gelet op artikel 17, derde lid, Pbw had de selectiefunctionaris de raadsman in de gelegenheid dienen te stellen om de definitieve gronden van het bezwaarschrift toe te zenden. Klager kan zich
niet met de bestreden beslissing verenigen. Klager verblijft sinds 12 december 2006 in voorlopige hechtenis en ontvangt zelden bezoek. Het hoger beroep in zijn strafzaak dient op 13 december 2007. Omdat hij de Nederlandse taal niet machtig is en de
Engelse taal slechts mondjesmaat beheerst, communiceert hij moeizaam met medegedetineerden en is hij erg eenzaam. Hij mist het contact met andere mensen. Klagers familie en vrienden wonen in Albanië en willen klager graag bezoeken. Indien zij naar
Nederland reizen, zullen zij in Amsterdam aankomen en daar verblijven. Het is voor hen niet goed mogelijk om klager in Ter Apel te bezoeken omdat zij de Nederlandse en de Engelse taal niet machtig zijn. Voorts beschikken zij over zeer beperkte
financiële middelen, waardoor zij het vervoer naar Ter Apel moeilijk kunnen bekostigen. Het is aannemelijk dat familie en vrienden hem niet zullen bezoeken zolang hij in Ter Apel verblijft. In het kader van een adequate verdediging dient de raadsman de
komende maanden in verband met klagers hoger beroep regelmatig met klager overleg te voeren. Gezien de reisafstand Amsterdam-Ter Apel is dit niet goed mogelijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is niet-ontvankelijk verklaard in het bezwaar omdat de reden voor het bezwaarschrift niet is gegeven en er geen aanvulling was van de advocaat en het bezwaar daarom niet inhoudelijk beoordeeld kon worden.
Klager is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en heeft hiertegen hoger beroep aangetekend. Hij komt uit Albanië en verblijft illegaal in Nederland. Na zijn veroordeling in eerste aanleg komt hij in aanmerking voor
plaatsing in een gevangenis en omdat hij niet aan een bepaalde regio is gebonden is hij geselecteerd voor de gevangenis Ter Apel waar hij op zeer korte termijn geplaatst kon worden. De beschikbare gevangeniscapaciteit in de regio Amsterdam is schaars
en
bedoeld voor gedetineerden afkomstig uit de regio. Het is nog niet duidelijk of klager al dan niet wordt uitgezet na ommekomst van de straf. Er is dan ook geen reden om klager in een bepaalde regio te plaatsen met het oog op resocialisatie na detentie.
Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om de beslissing tot plaatsing in de gevangenis Ter Apel te herzien.

4. De beoordeling
Het bezwaar is ingediend door de raadsman van klager bij fax van 31 mei 2007. Het
bezwaar is tijdig gedaan.
Het bezwaar is als volgt gemotiveerd:

‘Cliënt kan zich met het bestreden besluit niet verenigen. Als voorlopige grond van dit bezwaarschrift wordt onder meer aangevoerd dat het bestreden besluit bij een zorgvuldige afweging van alle bij het besluit betrokken belangen niet had kunnen worden
genomen.
Gaarne verzoek ik u namens cliënt uitstel te verlenen voor de formulering van de
definitieve gronden van het bezwaar. Na opgave uwerzijds van een termijn
daarvoor zal ik die grond zo spoedig mogelijk doen toekomen.’

Daarmee is een summiere motivering gegeven. De raadsman van klager heeft
verzocht om een termijn voor het geven van een nadere motivering van het bezwaar.
Op dat verzoek is door de selectiefunctionaris, naar namens klager is gesteld en door
de selectiefunctionaris niet is weersproken, niet gereageerd.

Nu de raadsman niet de gelegenheid is geboden het bezwaarschrift nader toe te
lichten, kan de beslissing van de selectiefunctionaris niet in stand blijven.
De beroepscommissie zal de beslissing van de selectiefunctionaris vernietigen en de selectiefunctionaris opdragen met inachtneming van de toelichting van de raadsman in het beroepschrift, om een nieuwe beslissing te nemen op het bezwaarschrift binnen
een termijn van twee weken na ontvangst van de uitspraak van de beroepscommissie.

5. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen op klagers bezwaarschrift binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de uitspraak van de beroepscommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven