Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1768/JA, 17 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Schade  v

Uitspraak

nummer: 07/1768/JA

betreft: [klager] datum: 17 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1989], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 juni 2007 van de beklagcommissie bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Teylingereind te Sassenheim,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 september 2007, gehouden in de j.j.i. De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist, zijn gehoord klager en [...], juridisch medewerker bij de j.j.i. Teylingereind.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van klagers t-shirt, omdat een medegedetineerde het
t-shirt in de droger had gedaan.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is een regel van de groepsleiding dat het washok op slot moet, maar de groepsleiding houdt zich daar niet aan. Er hing zelfs een briefje, waarop stond dat het washok op slot moest. Klager had zijn was een paar uur tevoren in de wasmachine gedaan.
Het was zondag. Er waren allerlei activiteiten zoals eten en klager kon niet continu op zijn was letten. Het t-shirt was ongeveer een jaar oud. Het was een beetje vaal geworden, maar de print was nog helemaal goed. Nadat het in de wasdroger was
geweest,
was de print, een zogenaamde gladde print, helemaal beschadigd. Als je wil wassen en er nog was van een ander in de machine zit, kan je die was in een waskrat doen. Het zou kunnen dat een andere jongere zijn t-shirt in de droogmachine heeft gedaan.
Klager ziet dit als verantwoordelijkheid van de groepsleiding. Klager heeft zelf niets in de droger gedaan.
Hij heeft vaker meegemaakt dat zijn was op deze manier beschadigd raakte. Telkens werd gezegd dat het zijn eigen verantwoordelijkheid was maar toen klager hoorde dat een andere jongere een tegemoetkoming heeft gekregen, heeft hij beklag ingediend.

Namens de directeur heeft [...] in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Na de zitting van de beklagcommissie is de juridisch medewerker met klager naar zijn kamer gegaan en heeft zij het t-shirt gezien. Het t-shirt was zwart, maar inmiddels grijs geworden. De print op het t-shirt was dermate beschadigd dat het niet
voorstelbaar is dat dit na één wasbeurt is ontstaan. Door de groepsleiding is aangegeven dat het niet haalbaar was om het washok af te sluiten en iedere keer te openen als er een jongere in de wasruimte moest zijn. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt
van het washok. Het briefje, waar dit op stond, hing er zeker al een jaar. Het was een holle regel, waar al ongeveer een jaar vrijwel niet aan voldaan werd. Er zijn twee tot drie groepsleiders aanwezig op een groep van twaalf jongens. In verband met de
orde en de veiligheid in de inrichting viel die regel vrijwel niet te handhaven. De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen wasgoed. Klager wist dat het washok open bleef. Als een groepsleider schade aan was veroorzaakt dan wordt die schade
vergoed, of het nu wel of niet tot een klacht komt. Nadat de beklagcommissie aan een andere klager een tegemoetkoming van € 100,= heeft toegekend in verband met beschadigde was zijn er veel klachten door andere jongeren ingediend. Klager heeft ook
erkend dat hij de klacht heeft ingediend nadat hij gehoord had dat een andere jongere deze tegemoetkoming was toegekend. Inmiddels is er een wasprogramma ingevoerd. Jongeren krijgen een tijdstip toegekend, waarop ze mogen wassen en kunnen dit tijdstip
niet ruilen. Sindsdien zijn er geen soortgelijke klachten meer ingediend. Indien de beroepscommissie overweegt om het beroep gegrond te verklaren en aan klager een tegemoetkoming toe te kennen, wordt verzocht om enkel een tegemoetkoming en geen
schadevergoeding toe te kennen.

3. De beoordeling
Op klagers afdeling hing een briefje inhoudende dat het washok afgesloten diende te zijn. Gebleken is dat klager vanaf het begin van zijn verblijf in de inrichting wist dat deze regel niet gehandhaafd werd en dat hij zelf verantwoordelijkheid droeg
voor zijn was en zelf op zijn was diende te letten. Klager heeft op een zondag zijn was in de wasmachine gedaan en gedurende langere tijd daar niet naar omgekeken. De beroepscommissie is van oordeel dat klager daarmee het risico heeft genomen dat een
andere jongere zijn was uit de wasmachine zou halen en in de wasdroger zou doen. In dit licht gezien kan de aan klagers t-shirt ontstane schade niet voor rekening en risico komen van de directeur van de inrichting.
Overigens wordt het niet wenselijk geacht dat een regel, die niet meer van kracht is, nog steeds op een briefje aangegeven op de afdeling hangt.
De inrichting heeft na een stroom van klachten inmiddels een oplossing gezocht door jongeren enkel op vaste tijden toe te staan om hun was te doen, waardoor de ongecontroleerde aanwezigheid van meerdere jongeren in de wasruimte wordt uitgesloten.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, dr. M. Smit en mr. R. van de Water, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven