Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1279/GA, 17 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1279/GA

betreft: [klager] datum: 17 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 mei 2007 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring/ISD Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De zitting van de beroepscommissie van 30 augustus 2007 is gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Klager verblijft in de P. Roordakliniek te Apeldoorn. De kliniek regelt klagers vervoer. Klager is niet verschenen.

De directeur van het huis van bewaring/ISD Rotterdam heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek om de bruiloft van zijn zus bij te wonen en dat hij deze beslissing te laat heeft gekregen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft op zondag 1 april 2007 een verzoek ingediend om de bruiloft van zijn zus op 7 april 2007 bij te wonen. Klager kreeg pas op 5 april 2007 een afwijzende beslissing, waardoor het niet meer mogelijk was om nog een verzoek tot strafonderbreking
in te dienen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het verzoek van klager was niet duidelijk. Op het verzoekbriefje stond schorsing en in een gesprek hierover en ook bij zijn verweer gebruikt klager
de term Tijdelijk Verlaten van de Inrichting. Voorts heeft klager op zondag een verzoek ingediend. Dit kan pas maandagmiddag door de BSD behandeld worden. De BSD heeft tijd nodig om de zaken uit te zoeken. Donderdag 5 april 2007 heeft klager
uitsluitsel
gekregen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat de directeur het verzoek van klager heeft afgewezen met de motivering dat ‘u op een basisplaats verblijft van de ISD maatregel waarbij u geen recht heeft op de verlofregeling’. De beroepscommissie is van oordeel dat
deze motivering te kort schiet en de afwijzende beslissing van de directeur niet kan dragen. Gezien het uitzonderlijk karakter van incidenteel verlof is bij iedere aanvraag een individuele beoordeling van de omstandigheden van het geval noodzakelijk.
Pas ter zitting van de beklagcommissie heeft de directeur nader gemotiveerd waarom er geen vertrouwen was dat het verlof zonder incidenten zal verlopen.
De beslissing is derhalve onvoldoende gemotiveerd. Het beroep zal gegrond worden verklaard. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager een tegemoetkoming toe.
De beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op € 20,=.

Ten aanzien van de klacht dat klager te laat een beslissing op zijn verzoek heeft gekregen is de beroepscommissie van oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep voor zover dit ziet op de weigering verlof te verlenen gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 20,=.
Zij verklaart het beroep voor het overige ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, prof. dr. W.J. Schudel en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 19 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven