Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1752/GB, 8 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:08-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1752/GB

Betreft: [klager] datum: 8 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Caddeo, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 juli 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Zoetermeer ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 26 maart 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring te Haarlem. Op 12 juni 2007 is hij geplaatst in de gevangenis Zoetermeer, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat niet is gebleken dat zijn plaatsing in Zoetermeer meewerkt aan een optimale capaciteitsbenutting. Klager is van mening dat de bestreden beslissing op dit punt onvoldoende gemotiveerd is. Voorts is de selectiefunctionaris niet
dan wel zeer summier ingegaan op klagers bezwaren tegen zijn overplaatsing naar Zoetermeer. Ook dat is een motiveringsgebrek. Tenslotte is klager niet door de selectiefunctionaris gehoord alvorens deze beslist heeft op het bezwaarschrift. Klager
verzoekt de beroepscommissie het beklag gegrond te verklaren en hem een tegemoetkoming toe te kennen van € 50,= per dag dat hij in de gevangenis Zoetermeer heeft verbleven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is, omdat hij is afgestraft, geselecteerd voor plaatsing in een gevangenis. Hij kwam, gelet op de opgelegde straf en zijn strafrestant enkel in aanmerking voor plaatsing in een normaal beveiligde inrichting met een regime van algehele
gemeenschap. Omdat de inrichting van klagers voorkeur een flinke wachtlijst had, is gekozen voor plaatsing in de gevangenis Zoetermeer. Deze gevangenis kent geen wachtlijst en is dicht bij de inrichting van klagers voorkeur gelegen. Bij de beoordeling
van het bezwaarschrift van klager zijn klagers naar voren gebrachte bezwaren betrokken bij de belangenafweging. De selectiefunctionaris is van mening dat het horen van klager tijdens de bezwaarfase vereist noch gebruikelijk is. De selectiefunctionaris
ziet geen grond voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Zoetermeer is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beroepscommissie stelt voorop dat de wet niet voorschrijft dat de gedetineerde hangende de beslissing op het bezwaarschrift moet worden gehoord. In zoverre kan dat niet horen daarom niet leiden tot het oordeel dat de beslissing onzorgvuldig
zou zijn genomen.

4.4. De selectiefunctionaris heeft, naast (onder meer) de taak om gedetineerden te plaatsen in een voor hen geschikte inrichting, de taak om de optimale benutting van voorhanden celcapaciteit te bevorderen. Nu klager in aanmerking komt voor
plaatsing
in een gevangenis en de selectiefunctionaris klager, rekening houdend met de beschikbare celcapaciteit, zo dicht mogelijk bij de plaats van voorkeur heeft geplaatst, kan de op de hiervoor onder 3.2 vermelde gronden genomen beslissing, bij afweging van
alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Daarbij verdient opmerking dat uit de door de selectiefunctionaris overgelegde gegevens niet kan blijken dat voor de gevangenis Zoetermeer geen wachtlijst bestond,
maar dat op de peildatum de wachtlijst voor Zoetermeer korter was dan die voor de gevangenis Alphen aan den Rijn. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven