Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1754/GB, 8 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:08-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1754/GB

Betreft: [klager] datum: 8 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 juni 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 april 2007 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Karelskamp te Almelo. Op 7 juni 2007 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is gedetineerd voor het parket te Utrecht. Hij is uit Utrecht afkomstig en al zijn bezoek komt uit die regio. Voor zijn bezoek is het erg moeilijk om hem in Vught op te zoeken. Tot nog toe heeft verzoeker daarom nog helemaal geen bezoek kunnen
ontvangen. Klager is van mening dat hij recht heeft op bezoek en dat hij daarom overgeplaatst moet worden naar een h.v.b. in de omgeving van Utrecht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 4 juni 2007 is verzoeker geselecteerd voor het jovo-h.v.b. te Vught. Naar aanleiding van de indicatiestelling komt verzoeker in aanmerking voor plaatsing in een jovo-h.v.b. Omdat het jovo-h.v.b. te Nieuwegein een grote wachtlijst heeft, is gezocht
naar een jovo-h.v.b. zo dicht mogelijk bij Utrecht waar geen wachtlijst was. Dat bleek het jovo-h.v.b. in Vught te zijn. Daarbij heeft de selectiefunctionaris rekening gehouden met de reisafstand voor klagers bezoek.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld is aangewezen als een h.v.b. voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau, alsmede een inrichting voor bijzonder opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling selectie,
plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar tegen de locatie waar hij dient te verblijven. In dat verband overweegt de beroepscommissie op het feit dat de selectiefunctionaris klager
heeft geplaatst in een jovo-h.v.b. dat, - mede gelet op wachtlijsten die bestaan bij de jovo-h.v.b.’s, in het bijzonder van het jovo-h.v.b. te Nieuwegein - zo dicht mogelijk is gelegen bij de woonplaats van klagers eventuele bezoekers. Hetgeen hiervoor
is overwogen maakt dat de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk moet worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven