Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1522/GA, 16 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1522/GA

betreft: [klager] datum: 16 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard,

gericht tegen een uitspraak van 5 juni 2007 van de beklagrechter bij voormelde penitentiaire inrichting (p.i.), gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 augustus 2007, gehouden in de p.i. Amsterdam, zijn gehoord klager en zijn raadsman mr. G.E.Helder.

De directeur van de locatie Zuyderbos is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan activiteiten voor de duur van veertien dagen.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is ontevreden over de arbeidsgeschiktheidverklaring van de medische dienst voor de werkzaal Amerswiel. Vanwege zijn volhardende werkweigering heeft de selectiefunctionaris hem overgeplaatst. Er was onvoldoende vertrouwen dat klager terug zou
komen van verlof of van het verlaten van de inrichting. De maatregel van uitsluiting van activiteiten is drie dagen van kracht geweest, van dinsdag tot vrijdag. Gedurende deze drie dagen heeft klager geen enkele beperking ondervonden van de opgelegde
maatregel.

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De psycholoog van de locatie Zuyderbos heeft klager arbeidsongeschikt verklaard om te werken in groepsverband. Klager heeft geprobeerd te werken op de werkzaal in Amerswiel, maar het lukte niet. Klager wilde liever in de tuin werken. Door de
ordemaatregel kon klager drie dagen het huis, waar hij met zeven andere gedetineerden verbleef, niet verlaten. Na drie dagen is klager teruggeplaatst in een gesloten inrichting. Het is vreemd dat de inrichting niet op de hoogte was van klagers
arbeidsongeschiktheid.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd ten aanzien van klagers arbeids(on)geschiktheid kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie.

Voor wat betreft de oplegging van de ordemaatregel overweegt de beroepscommissie het volgende.
Ingevolge artikel 23 Pbw kan de directeur een gedetineerde uitsluiten van deelname aan een of meer activiteiten indien dit, onder meer, in het belang van een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming noodzakelijk is. De directeur heeft
klager de volgende ordemaatregel opgelegd:
’14 dagen uitsluiting van deelname aan activiteiten (art. 23 Pbw) te weten:
U mag de inrichting niet meer verlaten tot de selecteur een beslissing over uw verdere verblijf heeft genomen (-)’.
Vast is komen te staan dat klager op 24 april 2007 een ordemaatregel van 14 dagen uitsluiting van deelname aan activiteiten is opgelegd. Blijkens het schriftelijk verslag van 24 april 2007 ligt daaraan ten grondslag klagers mededeling dat hij niet op
de
arbeidszaal kan functioneren.
Het nemen van een maatregel is in een dergelijk geval bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet onredelijk of onbillijk.
De beroepscommissie zal het beroep gegrond en het beklag ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart. het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, prof. dr. W.J. Schudel en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 16 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven