Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1987/GB, 12 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1987/GB

Betreft: [klager] datum: 12 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 juli 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (huis van bewaring, hierna jovo-h.v.b.) Zwolle ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 19 juni 2007 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b./ISD De Grittenborgh te Hoogeveen. Op 13 september 2007 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Zwolle.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De beslissing is enkel en alleen gebaseerd op het feit dat klager niet heeft meegewerkt aan de jovo-indicatiestelling. Er is niet geluisterd naar zijn kant van het verhaal. Klager wist niet dat hij
door zijn weigering in het jovo-circuit geplaatst zou worden. Klager heeft gedurende zijn detentieverleden alleen maar in inrichtingen voor volwassenen gezeten. Hij heeft in de huizen van bewaring in Doetinchem en Arnhem nooit meegewerkt aan een
jovo-indicatiestelling omdat hem door een bewaarder gezegd is dat hij dan juist wel zou worden overgeplaatst. Ongeveer twee jaar geleden is hij in een jovo-inrichting geplaatst en dat ging helemaal verkeerd. De meeste jongeren zijn erg druk en willen
zich meer bewijzen dan volwassenen. Klager kreeg toen de ene disciplinaire straf na de andere en uiteindelijk een strafoverplaatsing naar een h.v.b. voor volwassenen. Daar kwam hij tot rust. Door zijn aandoening hypochondrie is klager erg rustig. Hij
past zich aan zijn omgeving aan. Hij heeft bijna twee jaar in een inrichting voor volwassenen verbleven. Plaatsing in het jovo-circuit zou zijn detentie niet ten goede komen en niet goed zijn voor zijn gedrag en het verloop van zijn detentie. Klager
heeft zusjes van zeventien respectievelijk vijf jaar oud. De jongste kan niet tegen een lange reistijd, maar klager wil haar wel graag zien. Zijn moeder heeft geen vervoer. Klager voelt zich erg eenzaam en zou graag overgeplaatst willen worden naar een
inrichting voor volwassenen in Arnhem, Doetinchem of omgeving.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is voorgedragen voor overplaatsing omdat hij in De Grittenborgh bedreigd werd door medegedetineerden. Klager verbleef daar grotendeels in afzondering. Interne overplaatsing kon niet voorkomen dat klager de gedetineerden die hem bedreigden, tegen
zouden komen. Gelet op zijn leeftijd moest bij klager een jovo-indicatiestelling worden afgenomen. Klager verleende hieraan geen medewerking. In de beslissing op klagers bezwaarschrift is aangegeven dat klager juist door mee te werken aan de
indicatiestelling zou kunnen laten zien dat hij niet op de juiste plek zou zitten of een gedragsdeskundige zou kunnen aangeven dat plaatsing in het jovo-circuit niet goed voor hem zou zijn. Klager heeft ervoor gekozen om in beroep te gaan. Klager is
niet met spoed weggeplaatst, omdat hij weigerde om namen te noemen van de personen die hem zouden bedreigen.

4. De beoordeling
Klager, die omdat hij bedreigd werd door medegedetineerden diende te worden overgeplaatst, heeft niet willen meewerken aan een jovo-indicatiestelling. In de beslissing op klagers bezwaarschrift is door de selectiefunctionaris aangegeven dat een
weigering om mee te werken automatisch plaatsing in het jovo-circuit betekent. Klager is in overweging gegeven wel medewerking te verlenen aan het afnemen van een jovo-indicatiestelling of contact op te nemen met een gedragsdeskundige, zodat zou kunnen
blijken of hij wel of niet geschikt is voor plaatsing in een jovo-inrichting. Klager heeft dit niet gedaan maar heeft rechtstreeks beroep ingesteld tegen de beslissing, welke mogelijkheid eveneens in de beslissing is vermeld.
Door klager zijn concrete bezwaren aangevoerd tegen plaatsing in een jovo-inrichting. De selectiefunctionaris is hierop in het geheel niet ingegaan. Derhalve is de beroepscommissie van oordeel dat vooralsnog niet is gebleken dat de beslissing van de
selectiefunctionaris op goede gronden rust. Zij zal de beslissing vernietigen en de selectiefunctionaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van drie weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden
beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van drie weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven