Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2007/GA, 12 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2007/GA

betreft: [klager] datum: 12 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen – zo verstaat de beroepscommissie – de uitspraak van de beklagcommissie bij de gevangenis Veenhuizen van 13 juli 2007, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de gevangenis Veenhuizen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de oplegging van een disciplinaire straf van een geldboete van € 5,=, wegens de overtreding van het in de inrichting geldende
rookverbod,
op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager heeft de geldboete immers – ondanks de gegrondverklaring van het beklag – wel betaald. Klager wist niet dat hem een dergelijke boete kon worden opgelegd
bij overtreding van het rookverbod. Voor hem is € 5,= een groot bedrag.

De directeur heeft daarop – zakelijk weergegeven – als volgt gereageerd. Klager heeft gerookt op de leefafdeling. Dit is op grond van de huisregels verboden. Binnen de inrichting wordt bij overtreding van dat verbod een disciplinaire straf van € 5,=
boete opgelegd. Indien die boete niet wordt betaald, wordt deze vervangen door een opsluiting van tenminste vijf dagen. Klager is het niet eens met het feit dat hij de boete niet terugkrijgt ondanks de gegrondverklaring van het beklag. De
beklagcommissie heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met het opleggen van de disciplinaire straf en aangegeven dat er enkel formele gronden zijn voor de gegrondverklaring. De directeur kan zich met dat standpunt van de beklagcommissie verenigen.

3. De beoordeling
De beklagcommissie heeft in haar uitspraak geoordeeld dat het beklag tegen de aan klager opgelegde disciplinaire straf op formele gronden gegrond moet worden verklaard. Omdat zij de oplegging van die disciplinaire straf materieel gezien gerechtvaardigd
achtte, is niet besloten dat de directeur een nieuwe beslissing zou moeten nemen, noch dat aan klager een tegemoetkoming zou moeten worden toegekend.
De beroepscommissie kan zich verenigen met dat oordeel van de beklagcommissie. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 12 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven