Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1210/GBT en 07/2005/GBT, 12 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1210/GBT en 07/2005/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 12 oktober 2007

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

Namens [...], hierna klager te noemen, heeft de raadsman mr. A. Beckers, beroep ingesteld tegen:
a. een op 26 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift, gericht tegen de beslissing tot plaatsing in de gevangenis zonder weekeindverlof van de locatie Bankenbosch te Veenhuizen;
en
b. een op 23 juli 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift, gericht tegen de beslissing tot plaatsing in de gevangenis zonder weekeindverlof van de locatie Bankenbosch te Veenhuizen.

Bij uitspraak van 10 mei 2007 heeft de beroepscommissie het beroep tegen de beslissing onder a laten opgaan in de beslissing tegen het beroep onder b. Zij heeft het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke
beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat er een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is geselecteerd voor plaatsing in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Veenhuizen.

Beoordeling
Nu beide bestreden beslissingen – welke tot gevolg hadden dat klager niet werd geplaatst in een inrichting met weekeindverlof – om verschillende redenen onjuist zijn geacht, moet worden geoordeeld dat klager ten onrechte langere tijd in een inrichting
zonder weekeindverlof heeft verbleven. Gelet daarop acht de beroepscommissie termen aanwezig voor een financiële tegemoetkoming. De beroepscommissie stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op € 225,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt
van € 225,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 12 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven