Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1982/GB, 12 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1982/GB

Betreft: [klager] datum: 12 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 juli 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager, gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard, niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 juli 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Amsterdam. Op 9 juli 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Zuyder Bos te Heerhugowaard, van waaruit hij is overgeplaatst naar de b.b.i. van de
locatie Westlinge, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Een medewerker van het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.) van het h.v.b./ISD Amsterdam heeft tegenover klager verklaard dat klager zou worden overgeplaatst naar de b.b.i. Amerswiel en dat hij daar een cel voor zich alleen zou krijgen.
Klager heeft daar behoefte aan. Hij kan niet tegen harde muziek en geschreeuw. In de b.b.i. van de locatie Westlinge krijgt hij geen rust. Ook zijn de appartementen daar niet schoon. Hij wil graag zo snel als mogelijk worden overgeplaatst naar de
b.b.i.
Amerswiel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het bezwaarschrift van klager is niet met voldoende redenen omkleed en om die reden heeft de selectiefunctionaris hem niet-ontvankelijk verklaard.
Voor zover door medewerkers van het b.s.d. aan klager toezeggingen zijn gedaan over een éénpersoonsverblijfsruimte, geldt dat deze niet schriftelijk zijn vastgelegd en dat dit in de praktijk ook niet mogelijk zou zijn. Noch de b.b.i. van de locatie
Westlinge noch de b.b.i. Amerswiel hebben immers dergelijke verblijfsruimten. Klager wil weliswaar graag geplaatst worden in de b.b.i. Amerswiel maar aan die voorkeur van klager is voorbijgegaan omdat er ten tijde van klagers selectie leegstand was bij
de b.b.i. van de locatie Westlinge en Amerswiel een (korte) wachtlijst had. Omdat beide inrichtingen zich in Heerhugowaard bevinden, is in dit geval aan klagers bezwaren voorbijgegaan. Plaatsing in een z.b.b.i. is op dit moment nog niet aan de orde.
Daarvoor dient allereerst reclasseringsrapportage opgemaakt te worden terwijl daarnaast klagers v.i.-datum nog te ver in de toekomst ligt voor een dergelijke plaatsing.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft het bezwaar niet ontvankelijk verklaard omdat dit onvoldoende met redenen is omkleed. In het bezwaar wordt gesteld:
”Mij is toegezegd in het h.v.b. Amsterdam door de b.s.d. aldaar dat ik geplaatst zou worden in het half-open genaamd Amerswiel. Maar voordat ik daar heen zou gaan eerst ± twee maanden in een gesloten inrichting zou moeten verblijven, namelijk PI Zuyder
Bos.
Ik vraag u daarom ook vriendelijk om mij alsnog door te plaatsen naar Amerswiel, zoals de b.s.d. mij beloofd had in de h.v.b. te Amsterdam.”

De beroepscommissie is van oordeel dat daarmee het bezwaar voldoende is onderbouwd en dat de beslissing op het bezwaar moet worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze
uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 12 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven