Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1851/GB, 12 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1851/GB

Betreft: [klager] datum: 12 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 juli 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 juni 2003 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Alphen aan
den Rijn. Op 18 juni 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Door de overplaatsing naar Vught, is het voor klagers vrouw en kinderen onmogelijk om hem te bezoeken. Het is door verhalen in de media en in de penitentiaire inrichtingen bekend dat
klager is veroordeeld voor een opdracht tot liquidatie. Het moet derhalve eenvoudig zijn om gegevens te verzamelen over klager, die in de richting wijzen als zou klager opnieuw opdracht willen geven tot een nieuwe liquidatie. De sensatie druipt hier
van
af en klager vindt het onbegrijpelijk dat de selectiefunctionaris mee wenst te gaan in dit soort informatie van het GRIP. Voor dergelijke ernstige beschuldigingen dienen veel meer concrete aanwijzingen te bestaan. Zolang deze concrete aanwijzingen niet
aanwezig zijn, dient ervan uit worden gegaan dat de beschuldigingen op sensatie berusten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Naar aanleiding van informatie waaruit naar voren kwam dat klager gedetineerden aan het ronselen was om een andere gedetineerde te liquideren, heeft het GRIP een
onderzoek ingesteld. De onderzoeksresultaten van de politie na een eerder onderzoek, geven voldoende redenen om de geruchten die in de gevangenis Alphen aan den Rijn de ronde deden serieus te nemen. Het GRIP adviseerde klager weg te plaatsen.
Er zijn verschillende gedetineerden die hebben verklaard dat klager andere medegedetineerden aan het werven was om een liquidatie te verrichten. Om de rust, orde en veiligheid in de gevangenis Alphen aan den Rijn te bewaren, is klager nadat hij werd
afgezonderd, met spoed overgeplaatst naar een andere inrichting.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Uit informatie van de gevangenis Alphen aan den
Rijn en het GRIP komt naar voren dat klager gedetineerden aan het werven is voor een liquidatie van een medegedetineerde die in dezelfde inrichting als klager gedetineerd is. Alhoewel het GRIP geen oordeel kan geven over de betrouwbaarheid van deze
informatie, rechtvaardigt het vorenstaande de overplaatsing van klager naar een andere inrichting. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden van zijn familie is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Het
beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 12 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven