Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1817/GB, 12 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1817/GB

Betreft: [klager] datum: 12 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.P.J.C. Heuvelmans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 mei 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 20 november 2006 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Nieuw
Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is zichtbaar in een sociaal isolement geraakt. Klager heeft geen Nederlandse achtergrond. Hij is geboren en getogen in Albanië en is enkel de Albanese en Italiaanse taal machtig. Hij kan
zich in geen enkele andere taal verstaanbaar maken. Door deze taalproblemen is klager in een geïsoleerde positie geraakt. Klager ervaart zijn detentie als buitengewoon zwaar. De inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak zal pas eind november 2007
plaatsvinden. De samenstelling van de gedetineerdenbevolking in het h.v.b. Nieuw Vosseveld is dusdanig dat klager met niemand kan communiceren. In het h.v.b. Roermond verblijft in ieder geval één Albanees met wie klager zou kunnen communiceren. Klager
heeft geen vrienden of familie in Nederland. Thans is het contact met de raadsman één van de weinige momenten om klager uit zijn isolement te halen. De raadsman zou klager vaker kunnen bezoeken als klager in het h.v.b. Roermond zou verblijven. Klager
wil graag in de gelegenheid worden gesteld zijn beroep mondeling toe te lichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Uit de rapportage van het h.v.b. Nieuw Vosseveld blijkt dat klager contact heeft met een medegedetineerde, met wie hij het goed kan vinden. Met de andere
gedetineerden heeft klager geen moeite. De taal vormt wel een obstakel, maar klager wordt ook beschreven als iemand die van nature meer op de achtergrond aanwezig is. Verder heeft klager aangegeven voornemens te zijn de Nederlandse taal te leren. Dit
kan een bijdrage betekenen voor het vereenvoudigen van de contacten met anderen. Ofschoon de inrichting niet afwijzend staat tegen het verzoek tot overplaatsing, is een dringende noodzaak niet aangetoond. Naar aanleiding van het beroepschrift is
geïnformeerd bij de inrichting over het isolement. Klager is op 18 juli 2007 besproken in het gedetineerden-beraad. Er zijn geen aanwijzingen dat een overplaatsing noodzakelijk is. Het advies is om klager niet over te plaatsen. Opmerkelijk is dat de
inrichting rapporteert dat klager zelf niet om overplaatsing heeft gevraagd. Gelet op de beschikbare gegevens en het feit dat klager is ingesloten voor het parket Den Bosch, zou een overplaatsing een toename in de transportlijnen opleveren en daarmee
gepaard gaande kosten. De gedragsdeskundigen adviseren niet tot een overplaatsing. Er is derhalve zorgvuldig met de belangen van klager omgegaan.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om het beroep mondeling toe te lichten af.

4.2. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Door klager is niet aannemelijk gemaakt dat een
overplaatsing naar het h.v.b. Roermond op sociale gronden geïndiceerd is. Dit zou bijvoorbeeld aangetoond kunnen worden door een advies van een gedragsdeskundige van de inrichting. Een dergelijk advies ontbreekt echter. Verder komt uit het
selectieadvies van de inrichting van 15 mei 2007 en het e-mailbericht van 20 juli 2007 van het BSD van de inrichting naar voren dat klager in het h.v.b. Nieuw Vosseveld contacten onderhoudt met medegedetineerden. Het beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 12 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven