Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1672/GB, 2 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:02-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1672/GB

Betreft: [klager] datum: 2 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 juni 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Tilburg afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 28 januari 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de h.v.b.-unit van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht. Vanuit dit h.v.b. heeft hij verzocht te worden overgeplaatst naar het h.v.b. Tilburg. De selectiefunctionaris heeft op 13 juni
2007 dit verzoek afgewezen.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager kan zijn contacten met zijn vader, dochter en kleindochter beter onderhouden indien hij wordt geplaatst in het h.v.b. Tilburg. De vader van klager is 70 jaar en slecht ter been.
Hij kan de reis naar de locatie Dordtse Poorten onmogelijk maken. De vader zou echter eenvoudig op bezoek kunnen komen in het h.v.b. Tilburg, aangezien hij daar slechts op vijf minuten fietsen vandaan woont. Ook voor de dochter en de pasgeboren
kleindochter van klager is het praktisch en financieel bezwaarlijk om met regelmaat naar Dordrecht te reizen. Het feit dat klager contact zou hebben met het slachtoffer is uit z’n verband gehaald en niet relevant. Het slachtoffer heeft zelf contact met
klager gezocht. Uit een door klager overgelegd schrijven van het slachtoffer blijkt dat zij geen enkele angst of vrees voor klager heeft. Klager kan de inrichting op geen enkel moment verlaten. Het slachtoffer heeft dan ook niets van klager te vrezen.
Wat betreft het telefonisch contact met het slachtoffer maakt het geen enkel verschil uit waar klager is gedetineerd. Klager is nog niet gedetineerd. Reden te meer om te pogen de impact op klager en zijn naaste omgeving zo klein mogelijk te houden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager is op 28 januari 2007 geplaatst in de p.i. De Boschpoort, maar vanwege bekendheid bij het personeel op 14 februari 2007 overgeplaatst naar de
h.v.b.-unit
van de locatie Dordtse Poorten. Klager heeft op 11 juni 2006 verzocht om overplaatsing naar Tilburg in verband met het bezoek. Klagers dochter is onlangs bevallen en zijn vader is slecht ter been. De Officier van Justitie heeft negatief geadviseerd
omdat klager vanuit de locatie Dordtse Poorten ook al contact heeft met het in Tilburg wonende slachtoffer. Uit informatie van 5 juli 2007 van het BSD komt naar voren dat de inrichting niets bekend is van enige veranderingen in de gezondheidstoestand
van klagers vader. Er is derhalve geen aanleiding een andere beslissing te nemen. De bestreden beslissing is niet onredelijk en onbillijk.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, heeft om overplaatsing verzocht in verband met zijn bezoek. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat klagers vader, dochter en kleindochter niet in staat zijn de reisafstand van Tilburg naar
Dordrecht af te leggen. Gelet hierop is de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk. Het beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 2 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven