Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24111/SGA, 11 november 2021, schorsing
Uitspraakdatum:11-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/24111/SGA           

Betreft verzoeker

Datum 11 november 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting Sittard (hierna: de directeur) heeft - zo begrijpt de voorzitter - op 8 november 2021 beslist verzoeker uit te sluiten van activiteiten (arbeid) vanwege wangedrag op de arbeidszaal en in te sluiten in zijn cel tijdens de arbeidsuren.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reacties van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de schriftelijke reacties van de directeur, waaronder het schriftelijk verslag van 5 november 2021, komt naar voren dat gedetineerden van ´arbeidsgroep [nummer]´, waaronder verzoeker, op 18 en 19 oktober 2021 op de alarmknop gedrukt hebben tijdens de arbeid. Dit leidt tot onveilige situaties. Het personeel heeft alle gedetineerden van ´arbeidsgroep [nummer]´ persoonlijk aangesproken op dit gedrag en hun (gezamenlijke) verantwoordelijkheid, waarbij door het personeel ook is aangegeven dat er consequenties zouden volgen bij herhaling van dit gedrag. Op 5 november 2021 is opnieuw tijdens de arbeid op de alarmknop gedrukt. Uiteindelijk heeft één van de gedetineerden van ´arbeidsgroep [nummer]´ erkend dat hij op 5 november 2021 op de alarmknop heeft gedrukt. Deze gedetineerde is daarvoor disciplinair bestraft. Verder komt uit de stukken naar voren dat de directeur voor de overige gedetineerden van ´arbeidsgroep [nummer]´ heeft beslist tot uitsluiting van deelname aan de arbeid. De duur van deze uitsluiting, zal volgen uit een bespreking in het multi disciplinair overleg.

De voorzitter overweegt dat verzoeker feitelijk wordt uitgesloten van deelname aan activiteiten (arbeid) en dat hij tijdens de arbeidsuren wordt ingesloten in zijn cel. Onduidelijk is voor hoelang dit zal duren. De voorzitter overweegt dat de directeur op grond van - in dit geval - de artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) bevoegdheden worden toegekend om de bewegingsvrijheid van een gedetineerde in te perken. Dergelijke beslissingen dienen aan bepaalde formele vereisten te voldoen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is niet gebleken dat de directeur daaraan heeft voldaan.

Gelet daarop is de bestreden beslissing naar het voorlopig oordeel van de voorzitter in strijd met de wet genomen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

De voorzitter merkt nog op dat de directeur de bevoegdheid heeft om - met in achtneming van alle geldende vormvereisten - een nieuwe beslissing te nemen ten aanzien van verzoeker.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

Deze uitspraak is op 11 november 2021 gegeven door mr. M. Keppels, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven