Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22119/GV, 10 november 2021, beroep
Uitspraakdatum:10-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/22119/GV

              

Betreft [klager]

Datum 10 november 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) – en namens hem de selectiefunctionaris – heeft op 1 juli 2021 klagers verzoek om kortdurend re-integratieverlof afgewezen.

Klagers raadsman, mr. M. de Reus, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

 

2. De beoordeling

Klager is sinds 22 januari 2021 gedetineerd. Hij ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar en tien maanden met aftrek, wegens witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet. De einddatum van klagers detentie is momenteel bepaald op 14 november 2022.

Sinds 1 juli 2021  luidt artikel 3 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling), voor zover hier relevant, als volgt:

5.  De directeur vraagt de selectiefunctionaris om advies in geval hij bevoegd is namens de minister te beslissen op een verzoek van een gedetineerde om re-integratieverlof.

6.  Indien de selectiefunctionaris namens de minister bevoegd is de beslissing op het verzoek om verlof te nemen, stuurt de directeur het verzoek met zijn advies onverwijld naar de minister.

 

Artikel 18 van de Regeling luidt:

1.  Op een eerste verzoek van een gedetineerde om kortdurend of langdurend re-integratieverlof beslist de selectiefunctionaris namens de minister indien het een gedetineerde betreft die, al dan niet onherroepelijk, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf langer dan twee jaar tenzij de selectiefunctionaris wil afwijken van het advies van de directeur bedoeld in artikel 3, zesde lid. In dat geval beslissen de directeur van de divisie Individuele Zaken (DIZ) en de directeur van de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (GW/VB) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid tezamen namens de minister.

2.  De directeur is bevoegd om te besluiten op verzoeken om kortdurend en langdurend

re-integratieverlof van gedetineerden met:

a.  een gevangenisstraf tot maximaal twee jaar, en

b.  een gevangenisstraf langer dan twee jaar indien het eerst re-integratieverlof zonder incidenten is verlopen.

3.  Indien de directeur wil afwijken van het advies van de selectiefunctionaris bedoeld in artikel 3, vijfde lid, dan beslissen de directeur van de DIZ en de directeur van de divisie GW/VB van de DJI van het Ministerie van Justitie en Veiligheid tezamen namens de minister.

4.  Een volgend verzoek van een gedetineerde om kortdurend of langdurend re-integratieverlof wordt pas in behandeling genomen indien het vorige re-integratieverlof is geëvalueerd.

Naast de selectiefunctionaris en de inrichtingsdirecteur is derhalve thans aan de directeuren van de DIZ en de divisie GW/VB van de DJI de gezamenlijke bevoegdheid toegekend om namens de minister te beslissen op verzoeken om kortdurend en langdurend re-integratieverlof. Dat is, kort gezegd, in de gevallen waarin het advies en de voorgenomen beslissing over verlofverlening aan de betreffende gedetineerde van elkaar verschillen.

In het onderhavige geval heeft de directeur van het Justitieel Complex Zaanstad positief geadviseerd ten aanzien van klagers verzoek om kortdurend re-integratieverlof, terwijl de selectiefunctionaris het verzoek heeft afgewezen.

Gelet hierop en op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, van de Regeling is de bestreden beslissing onbevoegd genomen. De beroepscommissie komt daardoor niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Zij zal het beroep gegrond verklaren, de bestreden beslissing vernietigen en verweerder – en namens hem de directeuren van de DIZ en de divisie GW/VB – opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt verweerder op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

 

 

Deze uitspraak is op 10 november 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.W.J. Vinkes, voorzitter, F. van Dekken en mr. S. Djebali, leden, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven