Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1224/GM, 20 september 2007, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1224/GM

betreft: [klager] datum: 20 september 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Almere,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 4 mei 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 augustus 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn klager noch de inrichtingsarts verschenen. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik
gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 18 april 2007, betreft het niet verstrekken van medicatie tegen een schimmelinfectie op de tong.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft – schriftelijk en zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd. Klager heeft meermalen aan de arts gevraagd om medicijnen om de schimmelinfectie op zijn tong te behandelen. De medische dienst doet niets. Klagers gezondheid gaat daardoor
achteruit. Ook klagers klachten daarover bij de medisch adviseur helpen niet.
Klager heeft bij brief van 6 augustus aan de beroepscommissie nog medegedeeld dat hij in verband met ziekte niet op de zitting heeft kunnen verschijnen en dat hij nog steeds last heeft van de klachten aan zijn tong en in zijn mond. Hij verzoekt de
beroepscommissie om de behandeling van het beroep aan te houden zodat hij het beroep mondeling kan toelichten.

De inrichtingsarts heeft – schriftelijk en zakelijk weergegeven – het volgende standpunt ingenomen.
Klager is op 22 februari 2007 door de arts gezien. Bij hem is toen een candida-infectie op de tong geconstateerd. Daarvoor is hem een miconazol orale gel voorgeschreven. Op 23 februari 2007 is op zijn verzoek (in verband met allergische klachten)
overgegaan op Nystatine suspensie. Op 20 maart is andermaal hij door de huisarts gezien. Klager vermoedde toen dat de schimmelinfectie terug was. Er zijn door de arts toen geen afwijkingen geconstateerd. Hem is toen geen medicatie voorgeschreven. Hij
is
voor 22 maart 2007 nogmaals uitgenodigd voor controle van zijn tong maar toen is hij niet verschenen. Op 9 mei 2007 is klager gezien door een waarnemend arts, ook deze heeft geen schimmelinfectie kunnen vaststellen. Klager is verteld dat iets wat er
niet is, ook geen behandeling behoeft.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om het beroep thans af te doen. Zij wijst het verzoek van klager om aanhouding van de behandeling daarom af.

De beroepscommissie acht – uit hetgeen door klager en inrichtingsarts naar voren is gebracht en uit hetgeen uit het proces-dossier naar voren komt – voldoende aannemelijk geworden dat klager voor zijn klachten adequaat is behandeld door de
inrichtingsarts. Hij is in eerste instantie met succes met medicatie behandeld voor een schimmelinfectie en, toen hij later vermoedde dat die infectie weer was teruggekeerd, andermaal onderzocht. Uit die hernieuwde onderzoeken kwam naar voren dat er
geen sprake was van een schimmelinfectie in klagers mond. Het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, komt de beroepscommissie tot het oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in
artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, L.E.M. Kleipool en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 september 2007

secretaris voorzitter

Naar boven