Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1557/GA, 19 september 2007, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1557/GA

betreft: [klager] datum: 19 september 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 juni 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 augustus 2007, gehouden in de p.i. Vught is gehoord [...], unit-directeur van de p.i. Vught.

Klager is niet ter zitting verschenen.

Volgens mededeling van de unit-directeur was klager op 22 augustus 2007 overgeplaatst naar de locatie Lelystad.

Van het behandelde ter zitting is verslag opgemaakt en dit verslag is toegezonden aan klager en de unit-directeur. Klager is in de gelegenheid gesteld om terzake te reageren vóór 7 september 2007. Op het secretariaat van de Raad is geen reactie van
klager ontvangen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat indien klager niet deelneemt aan het TR-traject hem een sanctie wordt opgelegd.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft op grond van informatie, die hij heeft ingewonnen bij het b.s.d., beklag ingediend. Er is hem enkel gezegd dat als hij TR zou weigeren dit consequenties zou kunnen hebben voor werk en verlof. Er was nog geen Risc bij hem afgenomen. Klager
zat in het standaardregime en was sporthulp. Hij is sporthulp gebleven, hoewel hij niet aan TR heeft meegedaan. Er is klager geen sanctie opgelegd. Hij heeft te vroeg beklag ingediend. Er is niets gebeurd. Later is hem wel het baantje van sporthulp
ontnomen, maar dat had niets te maken met het niet deelnemen aan TR maar met een rapport dat over hem is opgemaakt over iets anders.

3. De beoordeling
Klager heeft bij het b.s.d. geïnformeerd naar hetgeen zou geschieden indien hij niet deel zou nemen aan TR. Hem is geantwoord dat als hij TR zou weigeren dit mogelijk consequenties zou hebben voor werk en verlof. Vervolgens heeft klager beklag
ingediend, terwijl er ter zake (nog) geen sprake was van een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing, zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid, Pbw, waartegen beklag openstaat; ook is hem geen sanctie opgelegd. De beroepscommissie
zal de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J. Lamens en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 september 2007

secretaris voorzitter

Naar boven