Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1612/GA, 12 september 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 07/1612/GA

betreft: [klager] datum: 12 september 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de PI Oosterhoek te Grave,

gericht tegen een uitspraak van 7 juni 2007 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 augustus 2007, gehouden in de p.i. Vught, is gehoord [...], unit-directeur bij de PI Oosterhoek.

Klager, die inmiddels in vrijheid is gesteld, heeft schriftelijk meegedeeld dat hij niet ter zitting zal verschijnen

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klager ondanks betaling geen telefoonkaart heeft ontvangen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft getekend voor afschrijving van € 5,= van zijn rekening-courant in verband met de verstrekking van een telefoonkaart. Ter plekke wordt hem dan direct een telefoonkaart verstrekt. Uit de bij de stukken gevoegde dagrapportage blijkt dat de
badmeesters hebben verklaard dat zij de telefoonkaart wel aan klager hebben gegeven. Het zou beter zijn als op het mutatieformulier een extra zin zou worden opgenomen inhoudende dat de gedetineerde het goed heeft ontvangen. De mutatieformulieren zijn
echter van het SSC en worden landelijk gebruikt. Aan het SSC is inmiddels gevraagd om een dergelijke zin in het formulier op te nemen.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft inmiddels een nieuwe telefoonkaart van de unit-directeur ontvangen en vindt het vreemd dat dan toch beroep wordt ingesteld.

3. De beoordeling
Uit de bij de stukken gevoegde overdracht/rapportage van 1 mei 2007 volgt dat die dag telefonisch is gecontroleerd bij de badafdeling of klagers stelling, inhoudende dat hij ondanks betaling geen telefoonkaart had ontvangen, juist was. De badmeesters
hebben vervolgens verklaard dat ze de telefoonkaart wel aan klager hebben gegeven. Dit maakt dat de beroepscommissie het beroep van de directeur gegrond zal verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie zal vernietigen en het beklag alsnog ongegrond
zal verklaren.
Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat zij het met de beklagcommissie eens is dat om onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen het wenselijk is dat het mutatieformulier zodanig wordt aangepast, dat daaruit blijkt dat de gedetineerde tekent
voor ontvangst van het geleverde.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J. Lamens en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 september 2007

secretaris voorzitter

Naar boven