Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1534/TA, 10 september 2007, beroep
Uitspraakdatum:10-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1534/TA

betreft: [klager] datum: 10 september 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 juni 2007 van de beklagcommissie bij de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 augustus 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], manager patiënteneenheid.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de inbeslagname van een tekening;
b. de op 15 december 2007 opgelegde beperkingen.

De beklagcommissie heeft het beklag wat betreft onderdeel a ongegrond en wat betreft onderdeel b deels gegrond en ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De door klager gemaakte tekening is gebaseerd op een tekening uit HP De Tijd. De tekening is gericht tegen pedofielen en is niet racistisch. Klager vindt dat hij
een
eigen mening mag geven. Hij heeft moeite met pedofielen. De inrichting heeft er nu een heel verhaal van gemaakt. Klager heeft de tekening aan een paar patiënten laten zien. Zij vonden het een leuke tekening. Klager ontkent de uitlatingen te hebben
gedaan zoals die in de dagrapportage zijn opgenomen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De tekening is aanstootgevend en om die reden verwijderd uit de kamer van klager. De beperkingen zijn opgelegd naar aanleiding
van
het daarop met klager gevoerde gesprek. De inrichting wil inzicht krijgen in de beleving van klager.

3. De beoordeling
a.
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. In de context van de behandeling van klager heeft het hoofd van de inrichting de tekening als aanstootgevend mogen aanmerken
en deze op grond van artikel 29, tweede lid jo. artikel 23, vierde lid, Bvt in beslag mogen nemen. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

b.
Het beroep is gericht tegen de uitspraak van de beklagcommissie voor zover het beklag ongegrond is verklaard. De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. De gewraakte
uitspraken van klager staan in de dagrapportage vermeld. De beroepscommissie heeft geen aanleiding aan de inhoud van deze rapportage te twijfelen. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep wat betreft de beklagonderdelen a en b ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. J.R. van Veldhuizen en mr. Y.A.J.M. van Kuijck, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 10 september 2007

secretaris voorzitter

Naar boven