Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1364/TA, 10 september 2007, beroep
Uitspraakdatum:10-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1364/TA

betreft: [klager] datum: 10 september 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de vaststelling van een tegemoetkoming van 22 mei 2007 van de beklagcommissie bij tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 augustus 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], hoofd behandelrapportage.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 50,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de beschadiging van een jas van klager, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De toegekende tegemoetkoming is te gering. Het betreft een jas van Hugo Boss met een aanschafprijs van € 800,=. Klager heeft dit bedrag contant betaald. De jas is drie jaren oud. De schade is ontstaan door
een ondeugdelijke wasmachine. Er waren al langer problemen met de wasmachine. Klager heeft de schade direct laten zien aan het personeel. Ook heeft klager in de trommel gekeken of zich hierin scherpe voorwerpen bevonden. Klager vindt een tegemoetkoming
van
€ 150,= meer dan redelijk. De jas vertoonde nog geen slijtageplekken en verkeerde in perfecte staat.

Het hoofd van de inrichting heeft daarop als volgt gereageerd. De inrichting erkent de problemen met de wasmachine en hierdoor ontstane roestplekken op kleding. De inrichting spreekt de ontstane scheuren in de jas tegen. De inrichting gaat akkoord met
de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Het is de vraag of het verstandig is zo’n dure jas in de wasmachine te stoppen.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor de gevolgen die betrokkene heeft ondervonden. De tegemoetkoming is niet
bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richten aan het hoofd van de inrichting van de
desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.

Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager de beschadigingen aan de jas getoond. Klager stelt in zijn beroepschrift de jas van het merk Hugo Boss drie jaar geleden voor
€ 800,= te hebben aangeschaft. Klager heeft echter ter zitting verklaard dat hij de jas vijf tot zes jaar geleden heeft gekocht. Klager heeft geen bon overgelegd waaruit de prijs van de jas en het moment van aanschaf zou kunnen blijken.
De inrichting erkent dat er problemen waren met de wasmachine en was hiervan al langer op de hoogte.
Hiervan uitgaande is een tegemoetkoming van € 50,= onjuist. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op
€ 100,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 100,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. J.R. van Veldhuizen en mr. Y.A.J.M. van Kuijck, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 10 september 2007

secretaris voorzitter

Naar boven