Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1543/GB, 27 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1543/GB

Betreft: [klager] datum: 27 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 mei 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 8 mei 2004 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager lijdt aan een leverziekte en is hiervoor onder behandeling van een arts van het AMC. Zijn medegedetineerden behandelen hem nu als een besmettelijk persoon en hij heeft te maken met veel onbegrip. Daarom wil klager graag van omgeving veranderen
en
wil hij worden overgeplaatst richting Alkmaar zodat hij ook wat meer bezoek kan krijgen. De verbindingen vanuit Amsterdam, waar zijn bezoek vandaan komt, zijn naar Alkmaar beter dan naar Lelystad. Klager meent dat een nieuwe omgeving zijn genezing zal
stimuleren. Zijn verzoek tot overplaatsing wordt ondersteund door het hoofd van de medische dienst van de gevangenis Lelystad.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De argumenten die klager heeft aangevoerd om te worden overgeplaatst werden onvoldoende geacht om met het verzoek in te stemmen. Bovendien heeft de gevangenis Zuyderbos een erg lange wachtlijst en worden daar voornamelijk gedetineerden geplaatst in het
kader van het Programma Terugdringen Recidive (TR). De einddatum van klagers detentie ligt in 2013 en dat betekent dat hij nog lang niet in aanmerking komt voor fasering in het kader van TR en dus niet voor plaatsing in Zuyderbos.
Dat klager lijdt aan een leverziekte en dat zijn medegedetineerden hem zien als besmettelijk, is uiteraard heel erg vervelend voor hem. Er is echter geen enkele garantie dat hetzelfde niet weer gebeurt als hij wordt overgeplaatst. Dat klager een
depressie zou hebben ontwikkeld zoals wordt aangegeven door het hoofd van de medische dienst, wordt niet door rapportage van een psycholoog bevestigd.
Met betrekking tot het bezoek valt op te merken dat klager sinds zijn plaatsing in de gevangenis Lelystad omstreeks 2005 vrijwel wekelijks bezoek heeft ontvangen.
De selectiefunctionaris is bereid om een nieuw verzoek tot overplaatsing in behandeling te nemen, ondanks het gestelde in artikel 18, vierde lid, van de Pbw, zodra blijkt dat de problemen die klager op dit moment ondervindt als gevolg van zijn
behandeling, grotendeels verdwenen zijn.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen omdat er onvoldoende indicaties zijn om het verzoek te honoreren.
Het is klagers wens geplaatst te worden in Zuyderbos. Dat de selectiefunctionaris oordeelt dat die plaatsing niet aan de orde kan zijn nu die inrichting vooral gericht is op het uitvoeren van het programma TR, is gelet op klagers strafrestant niet
onbegrijpelijk.
Het verzoek van klager komt echter primair neer op een wegplaatsing uit de gevangenis Lelystad, nu klager daar al lange tijd zit en daar negatieve reacties ondervindt die zijn ziekte en de behandeling daarvan bij anderen oproepen. De inrichting
ondersteunt het verzoek van klager en het hoofd van de medische dienst van de inrichting oordeelt dat het “psychosociaal is aan te raden” klager over te plaatsen naar “een inrichting waar men zijn ziekteverleden en de verschijnselen niet kent”. In het
licht hiervan is de motivering van de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris niet toereikend en derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 27 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven