Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/20462/TB, 30 september 2021, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/20462/TB

Betreft [klager]

Datum 30 september 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van  [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft een verzoek gedaan tot overplaatsing naar FPC De Kijvelanden te Poortugaal.

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft dat verzoek op 9 maart 2021 afgewezen.

Klagers raadsvrouw, mr. Y.H.G. van der Hut, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman mr. C. Kwint – als waarnemer van mr. Y.H.G. van der Hut – en […], namens verweerder, gehoord op de digitale zitting van 9 juli 2021. […] was als toehoorder aanwezig.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie op het beroepschrift en de overige stukken.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

In september 2020 is namens klager een overplaatsingsverzoek ingediend. Dat verzoek is afgewezen, omdat er volgens de instelling nog voldoende mogelijkheden zijn om klager verder te behandelen. Sindsdien is de situatie niet veel veranderd. Klager heeft – in de periode tot maart 2021 – zes maanden op de separeerafdeling verbleven. Hij brengt momenteel nog steeds veel tijd door op zijn kamer, ondanks zijn verblijf op een behandelafdeling. Er vindt ook geen behandeling plaats op dit moment. Klager mag alleen één uur per dag naar buiten. De rest van de dag kijkt hij televisie of leest hij een boek. Klager betwist dan ook dat er nog voldoende behandelmogelijkheden zijn voor hem binnen de instelling. Voor het laten slagen van een behandeling dient er van beide kanten vertrouwen te zijn. Een nieuwe behandelpoging kan zijn vruchten afwerpen.

Klager wenst graag in FPC De Kijvelanden te worden geplaatst, nu zijn vader hem hier gemakkelijker kan bezoeken en dit ook de regio is waar hij wenst te resocialiseren. Klagers vader bezoekt klager nu eenmaal per twee weken. De reisafstand is voor zijn vader erg groot, nu zijn vader woonachtig is in Den Haag. Klager belt zijn vrouw elke dag. FPC De Kijvelanden beschikt over een afdeling voor patiënten die intensieve zorg nodig hebben.

Klager en zijn raadsvrouw wensen – indien klagers beroep ongegrond wordt verklaard – graag in te gaan op het voorstel van de instelling om een driegesprek in te plannen. Hoewel klagers huidige medicatie beter werkt dan de vorige en hij minder last heeft van bijwerkingen, betekent dit niet dat dit een belemmering oplevert voor het overplaatsen van klager. Het medicatiebeleid kan in FPC De Kijvelanden worden voortgezet.

Het personeel van de instelling bejegent klager niet op de juiste wijze. Klager heeft al dertig keer aangegeven dat hij niet wil dat personeelsleden zijn drinkbekers bij de rand vastpakken. Toch blijven zij dit doen. Ook pakken zij klagers dvd’s niet op de juiste wijze vast en staan zij te dicht bij klager. De personeelsleden irriteren klager opzettelijk en ze maken hem boos. Klager mag – wanneer hij helpt met schoonmaken – langer televisie kijken.

Standpunt van verweerder

Ondanks het moeizame verloop van de behandeling, is er sprake van vooruitgang in de samenwerking en een stabieler gedragsbeeld. De verwachting is dat een overplaatsing deze ontwikkeling teniet zal doen. Klager verblijft op een behandelafdeling op zijn eigen kamer op de intensieve zorgafdeling. Hij heeft geruime tijd op de separeerafdeling verbleven, waar hij gestaag vooruitgang heeft geboekt. De noodzaak voor het aanvragen van een Extreem Vlucht- en Beheersgevaarlijk-status wordt niet gezien door de instelling. Indien klagers gedrag zou verslechteren, dan zal dit opnieuw worden bekeken. Er is een forensisch signaleringsplan opgesteld op basis waarvan het gedrag van klager beter kan worden ingeschat. Daarnaast is overeenstemming bereikt met klager over het medicatiebeleid.

Een overplaatsing naar een reguliere afdeling wordt, vanwege klagers draagkracht, niet haalbaar geacht. Het risico op fysieke agressie is te groot. Er is nu sprake van een zeer gestructureerd programma, waarbij een beperkt aantal personeelsleden wordt ingezet bij contactmomenten. De komende periode wordt gefaseerd toegewerkt naar een uitbreiding van zijn programma. Er wordt gekeken of aan klager meer contactmomenten kunnen worden gegeven in de vorm van een spelmoment. Met therapeutische interventies is nog geen start gemaakt, nu dit nog niet mogelijk is. Klager uit weerstand tegen de behandeling en uit zich agressief naar hulpverleners. De behandeling is nu gericht op het waarborgen van de veiligheid. Een stabieler toestandsbeeld is noodzakelijk voordat kan worden afgeschaald. De instelling is bereid om mee te werken aan een driegesprek tussen klager en zijn advocaat.

Het feit dat het slachtoffer in de omgeving woont van FPC De Kijvelanden is een contra-indicatie voor plaatsing aldaar.

 

3. De beoordeling

Aan klager is bij onherroepelijk geworden uitspraak de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd.

Klager verblijft op dit moment in FPC De Rooyse Wissel te Venray. Hij wil graag worden overgeplaatst naar FPC De Kijvelanden, omdat hij geen vertrouwen meer heeft in een behandeling in FPC De Rooyse Wissel en omdat zijn vader hem gemakkelijker kan bezoeken in FPC De Kijvelanden.

Op grond van artikel 6.2 van de Wet forensische zorg moet verweerder bij de (over)plaatsing van ter beschikking gestelden de volgende factoren meenemen in zijn overwegingen:

a.  de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt;

b.  de eisen die de verlening van forensische zorg aan de forensische patiënt gezien de aard van de bij hem geconstateerde psychische stoornis of verstandelijke beperking stelt; en

c.  de forensische zorgbehoefte en het beveiligingsniveau zoals opgenomen in de indicatiestelling.

Het uitgangspunt van het door verweerder gevoerde beleid is dat een ter beschikking gestelde wordt geplaatst in een instelling binnen zijn eigen regio. Als een ter beschikking gestelde al in een instelling is geplaatst, wordt bij een verzoek om overplaatsing echter gekeken of een overplaatsing behandelinhoudelijk geïndiceerd is.

In hetgeen verweerder naar voren heeft gebracht blijkt dat – hoewel de behandeling van klager moeizaam verloopt – er sprake is van vooruitgang in de samenwerking en van een stabieler toestandsbeeld. Ook is er een forensisch signaleringsplan opgesteld op basis waarvan klagers gedrag beter kan worden ingeschat en is er overeenstemming bereikt over het medicatiebeleid. Klager verblijft inmiddels op een behandelafdeling en de komende periode wordt gefaseerd toegewerkt naar een uitbreiding van zijn programma. Er wordt gekeken of aan klager meer contactmomenten kunnen worden gegeven in de vorm van een spelmoment.

Gelet op bovenstaande inlichtingen is de beroepscommissie van oordeel dat het niet in klagers belang is om hem in het huidige stadium van zijn behandeling over te plaatsen naar een andere instelling. Klagers stelling dat zijn overplaatsing naar FPC De Kijvelanden uit behandeloogpunt beter voor hem is, vindt geen steun in de stukken.

Hoewel de beroepscommissie de wens van klager om dichter bij zijn vader te verblijven begrijpelijk acht, kan hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden van zijn vader, niet tot een ander oordeel leiden. Het belang van voortzetting van klagers behandeling dient te prevaleren boven klagers regionale voorkeur.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 30 september 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. E. Lucas en drs. J.E. Wouda, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven