Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2872/GBT, 27 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2872/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 27 augustus 2007

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], hierna klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 8 november 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot afwijzing van een verzoek om plaatsing in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Westlinge te Heerhugowaard.
Bij uitspraak van 24 april 2007 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68,
zevende lid, Pbw aan klaagster geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 14 augustus 2007 desgevraagd bericht dat er inmiddels een tweetal nieuwe selectiebeslissingen ten aanzien van klager is genomen.

Beoordeling
Op 8 november 2006 heeft de selectiefunctionaris klagers verzoek om overplaatsing naar een b.b.i. afgewezen en besloten tot plaatsing van klager in de gevangenis van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht. Klager is vervolgens op 8 december 2006
geplaatst in eerdergenoemde gevangenis. Op 15 februari 2007 heeft de selectiefunctionaris klager geselecteerd voor de b.b.i. Maashegge te Overloon. Klager is op 19 februari 2007 feitelijk geplaatst in de b.b.i. Maashegge. Met ingang van 15 juni 2007
neemt klager deel aan een penitentiair programma.
Bij de uitspraak van de beroepscommissie d.d. 24 april 2007 is het beroep van klager om geplaatst te worden in een b.b.i. gegrond verklaard. Gelet daarop komt aan klager een tegemoetkoming toe waarvan de hoogte wordt bepaald door de periode die hij ten
onrechte in de gevangenis van de locatie Dordtse Poorten heeft verbleven. De beroepscommissie acht een financiële tegemoetkoming van € 150,00 op zijn plaats.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 150,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven