Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1486/GA, 14 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1486/GA

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 mei 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis Grave, betreffende een disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel voor de duur van tien dagen, wegens klagers weigering naar de
arbeid te gaan,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. E.R. Weening om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 30 mei 2007 aan klager en de directeur toegezonden. Het beroepschrift dateert van 5 juni 2007 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 12 juni 2007. De poststempel op de envelop waarmee het beroepschrift is
verzonden, dateert van 10 juli 2007.
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van de mededeling van de uitspraak worden ingediend.
Klager heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 14 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven