Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1246/GA, 14 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1246/GA

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 7 mei 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 20,55 compensatie van de gedurende drie dagen gederfde inkomsten uit arbeid en het inhalen van gemist(e) bezoek(en) zonder toezicht toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende
een
disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met verwijdering van de televisie, en opschorting van bezoek zonder toezicht gedurende twee maanden, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft een herhalings- en een bevestigingsonderzoek laten verrichten, waarvoor hij respectievelijk € 2,55 en € 54,03 heeft moeten betalen. Hij heeft drie dagen in zijn eigen cel moeten verblijven
zonder televisie en heeft twee maanden geen bezoek zonder toezicht ontvangen, terwijl dit laatste, gelet op de kinderwens van klager en zijn echtgenote, heel belangrijk is voor klager en zijn echtgenote. Door de hele kwestie is klager ook nog eens een
baantje misgelopen, dat hem in het vooruitzicht was gesteld. Als compensatie wordt nu slechts € 20,55 toegekend en het inhalen van het gemiste bezoek zonder toezicht.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. De beklagrechter heeft de standaardcompensatie toegekend voor het verblijf gedurende drie dagen in de eigen cel en heeft daarnaast het gemiste bezoek zonder toezicht gecompenseerd. Compensatie ten aanzien
van de kosten voor het bevestigingsonderzoek heeft niet plaatsgevonden. Het vragen van een bevestigingsonderzoek is een eigen keuze van de gedetineerde. Voor een zuivere afhandeling van de klacht was het niet noodzakelijk dat klager een uitslag van een
bevestigingsonderzoek zou overleggen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich verenigen met het inhalen van het gemiste bezoek zonder toezicht en de compensatie van de gederfde arbeidsinkomsten. Voor het overige kan zij zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming.
Ingeval van een gegrondverklaard beklag wordt een tegemoetkoming van € 7,50 per dag in eigen cel toegekend. In casu derhalve in totaal € 22,50.
Voorts neemt de beroepscommissie in aanmerking dat in de artikelen 6 en 7 van de Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen, die betrekking hebben op het aanvragen van een herhalings- en bevestigingsonderzoek, is bepaald dat de kosten van deze
onderzoeken voor rekening komen van de gedetineerde, tenzij uit de uitslag van dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ongeoorloofd gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen. Blijkens de uitspraak van de beklagrechter was weliswaar de uitslag
van
het herhalingsonderzoek 52 THC en de uitslag van het bevestigingsonderzoek positief, maar de beklagrechter heeft, de (eerste) uitslag van de urinecontrole (50 THC) in aanmerking nemend, in casu geoordeeld dat de beslissing van de directeur om tot
strafoplegging over te gaan als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Onder deze omstandigheden komt het de beroepscommissie redelijk voor dat de gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Uit praktische overwegingen zal de
beroepscommissie deze kosten, die als niet weersproken zijn komen vast te staan op € 56,58 betrekken in de hoogte van de toe te kennen tegemoetkoming.

Tegen de achtergrond van het vorenstaande zal de uitspraak van de beklagrechter worden bevestigd voor zover deze betrekking heeft op het inhalen van het gemiste bezoek zonder toezicht en het compenseren van het gederfde arbeidsloon, maar zal de
uitspraak worden vernietigd voor zover het de toegekende € 20,55 betreft. In plaats daarvan zal aan klager een tegemoetkoming worden toegekend van € 79,08.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond voor zover dat betrekking heeft op het inhalen van het gemiste bezoek zonder toezicht en het compenseren van het gederfde arbeidsloon en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.
Zij verklaart. het beroep gegrond voor zover dat betrekking heeft op de toegekende tegemoetkoming van € 20,55, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 79,08.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 14 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven