Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21103/TA, 28 juli 2021, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Luchten  v

 

Nummer          21/21103/TA

    

           

Betreft klager

Datum 28 juli 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van het hoofd van FPC De Rooyse Wissel te Venray (hierna: de instelling).

 

1. De procedure

Het beklag, ingesteld door klager, betreft de schending van klagers recht om te luchten op 27 oktober 2020.

De beklagcommissie bij de instelling heeft op 16 april 2021 het beklag gegrond verklaard (RV 2020-414). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Het hoofd van de instelling heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft […], jurist bij de instelling, klager en zijn raadsvrouw, mr. A.L. Louwerse, gehoord op de digitale zitting van 4 juni 2021.

[…], senior secretaris bij de RSJ, was als toehoorder aanwezig.

Desgevraagd heeft de beroepscommissie na de zitting de dagrapportage d.d. 27 oktober 2020 ten aanzien van klager van de instelling ontvangen. De beroepscommissie heeft op 24 juni 2021 een reactie van klager op deze dagrapportage ontvangen. Deze reactie is ter kennisneming aan het hoofd van de instelling doorgezonden. De beroepscommissie heeft op 7 juli 2021 een reactie van de instelling ontvangen. Deze reactie is ter kennisneming aan klager en zijn raadsvrouw doorgezonden.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van het hoofd van de instelling

De instelling kan zich niet vinden in het oordeel van de beklagcommissie dat de instelling aan klager na het telefoongesprek met diens advocaat de vraag had moeten stellen of hij alsnog wilde luchten. In de periode voorafgaand aan 27 oktober 2020 is klager veelvuldig vermijdend in het contact met het behandelteam. Het behandelteam is lange tijd zoekende geweest naar een juiste benadering van klager, maar hij bleef dreigend naar de sociotherapie en er was geen contact mogelijk. Op 27 oktober 2020 om 15.30 uur wordt klager geïnformeerd dat zijn contactmomenten gaan worden vormgegeven door het behandelteam van Delta 1, omdat de instelling voornemens is klager naar deze afdeling over te plaatsen. Klager reageert dan (opnieuw) heel afwijzend en stuurt het behandelteam weg. Aan klager is op dat moment gevraagd of hij wilde luchten. Een dergelijk aanbod is vrijblijvend: patiënten maken zelf de keuze of zij gebruikmaken van het luchtmoment. Klager heeft op geen enkele wijze kenbaar gemaakt dat hij gebruik wilde maken van het aanbod. Klager heeft enkel te kennen gegeven dat hij zijn advocaat wilde bellen. Uit navraag bij de sociotherapie en de dagrapportage blijkt niet dat klager heeft moeten kiezen tussen bellen en luchten. Dat ligt ook niet voor de hand. Vanuit de bejegening is bij klager juist nergens op aangedrongen, omdat dat averechts werkt.  Klager is in de gelegenheid gesteld om te bellen met zijn advocaat. Om 15.55 uur heeft klager vervolgens zijn klacht op schrift gesteld. Zijn luchtmoment stond aanvankelijk gepland van 15.30 tot 16.30 uur. Klager heeft ongeveer tien minuten met zijn advocaat gebeld. Het was mogelijk zijn luchtmoment met vijf tot tien minuten te verschuiven, maar niet een volledig uur. Het stond klager op het moment van het schrijven van de klacht vrij alsnog gebruik te maken van het aangeboden luchtmoment, de patio was immers voor hem gereserveerd op de gedeelde luchtplaats voor de afzonderingsruimtes. Nu klager niet is ingegaan op het aanbod te mogen luchten, had het op zijn weg gelegen om te melden dat hij alsnog wilde luchten. Mede gelet op de uitspraak RSJ 4 maart 2013, 12/4006/TA kan klager de instelling niet verwijten onvoldoende invulling te hebben gegeven aan de zorgplicht ten aanzien van klagers recht om te luchten. De mededeling over de contactmomenten met het behandelteam van Delta 1 lag juist op het moment van het aanbreken van het patiomoment. Er waren meer mensen bij betrokken en mogelijk was er geen ander tijdstip voorhanden. Het is voorstelbaar dat het voor klager lastig was, maar klager raakte vooral ontregeld door de mededeling zelf waar hij het duidelijk niet mee eens was en waarover hij zijn advocaat wilde bellen.

 

Standpunt van klager

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Verzocht wordt het beroep van het hoofd van de instelling ongegrond te verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie te bevestigen. Op 27 oktober 2020 stond klager om 15.30 uur met zijn jas aan klaar om te gaan luchten op de patio. Op dat moment kreeg hij de mededeling over begeleiding door Delta 1 maar werden ook nieuwe regels over onder andere boodschappen doen uitgelegd. Klager is hierdoor van slag geraakt en heeft meerdere keren gevraagd of hij zijn advocaat over de nieuwe regels mocht bellen. Dat kon toen niet, omdat de regels ook aan de andere patiënten uitgelegd moesten worden. Toen men kwam voor klagers patiomoment heeft klager gezegd dat men te laat was en dat hij met zijn advocaat wilde bellen. De dagrapportage is onvolledig dan wel onjuist. Hij kreeg echt te horen dat hij moest kiezen om te bellen met zijn advocaat of om te gaan luchten. Klager was overdonderd door de hele situatie en heeft gekozen voor telefoneren met zijn advocaat. Klager heeft tien minuten met zijn advocaat gebeld. Daarna wilde klager alsnog gebruik maken van zijn luchtmoment. Op het moment dat de telefoon werd opgehaald, heeft klager gevraagd te mogen luchten op de patio. Op dat moment gaf het behandelteam aan dat dat niet kon omdat het te druk was. Klager wist daardoor dat hij geen gebruik meer kon maken van zijn luchtmoment. Klager heeft daarom toen direct aangegeven een klacht te willen schrijven. Via camerabeelden kan worden nagekeken dat het is gegaan zoals klager nu heeft verklaard.

 

3. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Uit de toelichting van de instelling ter zitting, noch uit de overgelegde dagrapportage blijkt dat – op het moment nadat klager na het telefoneren met zijn raadsvrouw de telefoon teruggaf - uitdrukkelijk aan hem is gevraagd of hij nog gebruik wilde maken van de patio om te luchten, omdat zijn toegezegde uur om te luchten nog niet voorbij was. De beroepscommissie is van oordeel dat juist vanwege de gekozen voorzichtige bejegening van klager het voor de hand had gelegen om een ander tijdstip te kiezen voor een gesprek met klager met het nieuwe behandelteam, dan rond het moment van klager om te luchten. Voorts had omwille van de duidelijkheid aan klager na het telefoongesprek de vraag moeten worden gesteld of hij alsnog wilde luchten. Nu dit niet is gebeurd, is klagers recht om gedurende ten minste één uur per dag in de buitenlucht te verblijven geschonden. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

Deze uitspraak is op 28 juli 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. T.B. Trotman, voorzitter, drs. M.R. Daniel en mr. drs. L.C. Mulder, bijgestaan door mr. C.K. van Dijk, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven