Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22377/SGA, 27 juli 2021, schorsing
Uitspraakdatum:27-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/22377/SGA

    

           

Betreft [Verzoeker]

Datum 27 juli 2021

 

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van het Justitieel Complex (JC) Zaanstad (hierna: de directeur) heeft op 20 juli 2021 een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel, vanwege deelname aan een vechtpartij, ingaande op 20 juli 2021 om 17:30 uur en eindigend op 3 augustus 2021 om 17:30 uur.

Verzoekers raadsvrouw, mr. T. Sandrk, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (beklagkenmerk ZS-ZZ-2021-330).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Namens verzoeker is aangevoerd dat hij geen aandeel heeft gehad in de vechtpartij en dat hij niet heeft gevochten.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur volgt dat er in cel 17 een ‘schermutseling’ plaatsvond, waarbij onder meer een medegedetineerde bij zijn keel naar buiten werd geduwd door een andere gedetineerde. Verzoeker is volgens de directeur naar cel 17 – op een andere verdieping dan verzoeker zich op dat moment bevond – gesneld toen hij van de vechtpartij op de hoogte raakte en heeft vervolgens de celdeur achter zich dichtgetrokken. Op het moment dat het ondersteunend personeel op de afdeling was, kwamen verzoeker en de andere betrokken gedetineerden de cel uitgelopen en gaven aan dat er niets aan de hand was, aldus de directeur. Ook toen verzoekers celgenoot werd gevraagd wat er was gebeurd, gaf verzoeker bij het personeel aan dat er niks was gebeurd en dat zijn celgenoot niets hoefde te zeggen. Hoewel volgens de directeur niet kan worden uitgesloten dat verzoeker niet betrokken is geweest bij de vechtpartij, staat het volgens de directeur vast dat verzoeker – toen hij van de vechtpartij hoorde – bewust de keuze heeft gemaakt om naar cel 17 te gaan, deze cel te betreden en de celdeur achter zich dicht te trekken. Volgens de directeur heeft verzoeker daarmee de orde, rust en veiligheid in de inrichting verstoord.

De voorzitter overweegt als volgt. Verzoeker heeft weliswaar strafwaardig gehandeld door zich naar de cel te begeven waar de schermutseling plaatsvond en vervolgens de deur van die cel achter zich dicht te trekken, maar uit de voorhanden zijnde stukken is niet aannemelijk geworden dat verzoeker fysiek dan wel verbaal (door bijvoorbeeld aan te moedigen of te provoceren) een bijdrage heeft geleverd aan de schermutseling. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de bestreden disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel disproportioneel en daarmee zodanig onredelijk en onbillijk dat de verdere tenuitvoerlegging van die beslissing zal worden geschorst. Gelet op het voorgaande zal de voorzitter het verzoek toewijzen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing schorsen met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

 

Deze uitspraak is op 27 juli 2021 gegeven door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven