Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22326/SGA, 22 juli 2021, schorsing
Uitspraakdatum:22-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/22326/SGA

    

           

Betreft Verzoeker

Datum 22 juli 2021

 

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van Verzoeker (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein (hierna: de directeur) heeft op

20 juli 2021 aan verzoeker een ordemaatregel opgelegd van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel, voor de duur van vijf dagen, vanwege deelname aan vader-kind-dag (quarantaine), ingaande op 18 juli 2021 om 14:00 uur en eindigend op 23 juli 2021 om 14:00 uur.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (NM 2021-780).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

 

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat alle gedetineerden op

14 juli 2021 per brief zijn geïnformeerd omtrent de vijf dagen verplichte quarantaine na deelname aan de vader-kind-dag op 18 juli 2021 (hierna: VKD). In deze brief staat vermeld dat wegens een grote stijging in het aantal COVID-19 besmettingen het noodzakelijk is dat alle deelnemers aan de VKD na afloop vijf dagen in quarantaine moeten. Op de vijfde dag zal een sneltest worden afgenomen en indien de uitslag negatief is zal de quarantaine worden opgeheven. Voorts wordt vermeld dat indien er niet akkoord wordt gegaan met deze maatregel, deelname aan de VKD niet mogelijk zal zijn. De directeur geeft aan dat deze quarantainemaatregel op dringend advies van de medische dienst wordt gehandhaafd. De directeur geeft aan dat gelet op de enorme toename van het aantal COVID-19 besmettingen, deze maatregel noodzakelijk is om de orde en veiligheid, ten aanzien van de gezondheid van zowel de gedetineerden als van het personeel, in de inrichting te kunnen waarborgen. Verzoeker is het niet eens met zijn plaatsing in quarantaine aangezien hij twee maanden geleden nog zijn bezoek in de bezoekzaal mocht knuffelen zonder daarna in quarantaine te hoeven en nu is verzoeker gevaccineerd en nu moet hij alsnog in quarantaine.

De voorzitter stelt vast dat in de bestreden beslissing staat vermeld dat verzoeker niet is gehoord, omdat verzoeker op voorhand schriftelijk is geïnformeerd over de ordemaatregel. De wet schrijft voor dat de directeur de gedetineerde in de gelegenheid stelt te worden gehoord, alvorens hij beslist omtrent de plaatsing in afzondering, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Het horen kan achterwege blijven indien de vereiste spoed zich daartegen verzet dan wel de gemoedstand van de gedetineerde daaraan in de weg staat. De voorzitter constateert dat in onderhavig geval van geen van deze uitzonderingen sprake is. De voorzitter overweegt dat nu verzoeker niet is gehoord alvorens is beslist tot oplegging van de ordemaatregel, de bestreden beslissing is genomen in strijd met de wet. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

 

Deze uitspraak is op 22 juli 2021 gegeven door mr. C.N. Dijkstra, voorzitter, bijgestaan door mr. M.S. Ferenczy, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven