Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0325/GM, 2 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/325/GM

betreft: [klager] datum: 2 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 5 februari 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 juni 2007, gehouden in de p.i. Vught, zijn klager noch de inrichtingsarts verschenen.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.
De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Ter Apel heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 28 december 2006, betreft het niet meer verstrekken van medicijnen door de medische dienst.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft in het beroepschrift het volgende - zakelijk weergegeven – aangevoerd. Er wordt niet op zijn verzoek om benzodiazepinen te verstrekken gereageerd. De medische dienst wenst geen contact op te nemen met zijn huisarts, terwijl er ook geen
argumenten worden gegeven waarom niet tot verstrekking van die medicatie wordt overgegaan. Hij is van mening dat de inrichtingsarts zijn macht misbruikt, door tegen de wil van klager de medicatie af te bouwen. Klager is van mening dat hij, doordat hij
door justitie gedwongen wordt af te bouwen, feitelijk dubbel gestraft wordt. Klager verblijft niet in de inrichting in verband met zijn gezondheid .

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Toen klager de inrichting binnenkwam is hij gezien door de inrichtingsarts. Klager gaf toen meteen aan dat hij niet wenste mee te werken aan een afbouw van zijn gebruik van benzodiazepinen. Hij heeft toen overigens aangegeven dat een contactopname met
zijn huisarts niet nodig was. Deze huisarts vond toch dat alles afgebouwd kon worden. Klager is op de hoogte van het geldende beleid ten aanzien van de afbouw van het gebruik van benzodiazepinen. In beginsel houdt dat beleid in dat het gebruik daarvan
conform de geldende richtlijnen moet worden afgebouwd. Klager is in de periode van 20 oktober 2006 tot 23 februari 2007 zevenmaal gezien door de inrichtingspsychiater. Klager heeft die psychiater de laatste keer bedreigend bejegend. De psychiater
achtte
het gebruik van benzodiazepinen niet geïndiceerd. Klager heeft steeds geweigerd om de inrichtingsarts te bezoeken op het spreekuur. Hij heeft meerdere bemiddelingsverzoeken lopen met betrekking tot de afbouw van de medicatie.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht voldoende aannemelijk dat klager na binnenkomst in de inrichting op de hoogte is gesteld van het geldende beleid ten aanzien van de afbouw van het gebruik van benzodiazepinen. De beroepscommissie acht voldoende aannemelijk dat
de afbouw van de aan klager verstrekte benzodiazepinen is geschied in overeenstemming met de handreiking benzodiazepinen van 2 mei 2002 van de Medisch Adviseur bij het ministerie van Justitie. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en
onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, drs. M.F. van Brederode - Zwart. en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven