Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2136/SGA, 17 augustus 2007, schorsing
Uitspraakdatum:17-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2136/SGA

Betreft: [klager] datum: 17 augustus 2007

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van een deel van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting, welke beslissing inhoudt – voor zover hier van belang - de
oplegging van een disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, voor de duur van veertien dagen, ingaande op 8 augustus 2007 te 17.00 uur en eindigende op 22 augustus 2007 te 17.00 uur. Deze straf
is opgelegd daar dit verzoekers derde rapport is inzake harddrugs en omdat verzoeker personeel heeft misleid en regelgeving naar zijn hand heeft gezet.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 9 augustus 2007. Aan de directeur van de p.i. Vught is verzocht om een reactie op dat standpunt te willen geven. De directeur heeft echter, ook na te zijn gerappelleerd, niet gereageerd
op dit verzoek en geen inlichtingen verstrekt.

1. De beoordeling
Uit het schorsingsverzoek blijkt dat verzoeker slechts schorsing vraagt van de tenuitvoerlegging van een viertal dagen van genoemde straf. De veronderstelling van verzoeker dat een deel van tien dagen van genoemde straf betrekking heeft op de positieve
urinecontrole en het restant van vier dagen op misleiding van personeel en naar zijn hand zetten van regelgeving ligt hieraan ten grondslag. De voorzitter verstaat het verzoek aldus dat dit betrekking heeft op tenuitvoerlegging van de straf na 18
augustus 2007 te 17.00 uur.

Nu de directeur niet heeft gereageerd op het verzoek van de voorzitter om inlichtingen en ook niet heeft gereageerd op het herhaalde verzoek daartoe, gaat de voorzitter er van uit – zoals hij aan de directeur bij zijn herhaald verzoek reeds heeft laten
weten – dat de directeur instemt met een toewijzing van het verzoek. Gelet daarop is er thans aanleiding om de tenuitvoerlegging van onderhavige beslissing te schorsen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur met ingang van 18 augustus 2007 te 17.00 uur.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 17 augustus 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven