Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2124/SGA, 13 augustus 2007, schorsing
Uitspraakdatum:13-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2124/SGA

Betreft: [klager] datum: 13 augustus 2007

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie d.d. 9 augustus 2007, inhoudende de tenuitvoerlegging van een eerder
onvoorwaardelijk opgelegde disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens een positieve uitslag van het herhalingsonderzoek op het gebruik van softdrugs. De tenuitvoerlegging vangt aan op 9 augustus
2007 om 10.00 uur en eindigt op 14 augustus 2007 om 10.00 uur.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het verzoekschrift tevens zal worden aangemerkt als klaagschrift, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 13 augustus 2007.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft aangevoerd dat de uitslag van de urinecontrole positief was en dat uit het herhalingsonderzoek een THC-waarde van 50 naar voren kwam. Dat is onder de grens waarbij een disciplinaire straf wordt opgelegd. Desondanks heeft de directeur
aan
verzoeker de onderhavige disciplinaire straf opgelegd. Voorts wil de directeur niet wachten met de tenuitvoerlegging van het door verzoeker aangevraagd bevestigingsonderzoek.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Verzoeker vraagt schorsing van de tenuitvoerlegging van een disciplinaire straf waartoe op 9 augustus 2007 naar aanleiding van een positieve uitslag van een herhalingsonderzoek is beslist.
De directeur is van mening dat er slechts éénmalig opschorting van een disciplinaire straf kan volgen bij een urinecontrole. De Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen (hierna de Regeling) spreekt in artikel 8, derde lid, dat de
tenuitvoerlegging wordt opgeschort in afwachting van de uitslag van het herhalingsonderzoek dan wel het bevestigingsonderzoek. Het “dan wel” in dat artikel betekent volgens de directeur een keuze voor opschorting tijdens ofwel het herhalingsonderzoek
ofwel het bevestigingsonderzoek. Nu verzoeker heeft gekozen voor opschorting voor het herhalingsonderzoek is verdere opschorting niet meer aan de orde.

2. De beoordeling
Artikel 8 van de Regeling luidt:
(...)
- 3. In afwachting van de uitslag van het herhalingsonderzoek dan wel een bevestigingsonderzoek
a. wordt de tenuitvoerlegging van een disciplinaire straf opgeschort;
(...)

In de toelichting op artikel 8 van de Regeling valt (onder meer) te lezen:
(...)
Zowel in het geval van een herhalingsonderzoek als van bevestigingsonderzoek is het gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen nog niet vastgesteld. Een positieve uitslag bij de eerste analyse kan wel een zwaarwegende aanwijzing betreffen dat betrokkene
gedragsbeïnvloedende middelen heeft gebruikt. Zolang het gebruik niet is vastgesteld, dient de tenuitvoerlegging van een eventuele disciplinaire straf te worden opgeschort.
(...)

Gelet op het vorenstaande zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek, nu de bestreden beslissing van de directeur is genomen in strijd met het wettelijke voorschrift van artikel 8, derde lid, aanhef en onder a van de Regeling. De
tenuitvoerlegging van de disciplinaire straf zal daarom met onmiddellijke ingang worden geschorst tot het moment dat vast is komen te staan dat verzoeker gedragsbeïnvloedende middelen heeft gebruikt.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang, tot het moment dat vast is komen te staan dat verzoeker gedragsbeïnvloedende middelen heeft gebruikt

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 13 augustus 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven