Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1239/GB, 9 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:09-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1239/GB

Betreft: [klager] datum: 9 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager, gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de Landelijke afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (l.a.b.g.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 januari 2007 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b./ISD Rotterdam. Vanuit deze inrichting is klager bij wijze van disciplinaire straf op de landelijke afzonderingsafdeling (l.a.a.) Nieuw Vosseveld te
Vught geplaatst. Vervolgens is hij op 10 april 2007 overgeplaatst naar de l.a.b.g. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is in het verleden al eens veroordeeld wegens mishandeling van een aantal personeelsleden in Vught. Daarom zal hij in deze inrichting nooit een eerlijke kans krijgen om naar een regulier regime te gaan. Veel personeelsleden weten immers dat
klager in het verleden collega’s van hen heeft mishandeld. Hij kan daarom beter in de l.a.b.g. in Amsterdam worden geplaatst. Bovendien ontvangt klager geen bezoek in Vught omdat dat te ver weg is voor zijn zieke vader en moeder. In Amsterdam heeft
klager familie waar zijn ouders kunnen verblijven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De reden van plaatsing van klager in de l.a.a. en daarna in de l.a.b.g. was dat klager in het h.v.b./ISD Rotterdam extreem verbaal en fysiek geweld heeft gepleegd ten opzichte van een personeelslid, alsmede het feit dat hij seksueel getinte handelingen
heeft verricht ten opzichte van een vrouwelijk personeelslid. Klager blijkt niet of weinig corrigeerbaar. Bovendien heeft hij enkele pagina’s vol met incidenten opgebouwd in diverse inrichtingen en tijdens meerdere detenties. Ook heeft klager al eerder
in de l.a.b.g. verbleven vanwege extreem problematisch gedrag. Klager heeft bezwaar en vervolgens beroep ingesteld tegen het feit dat hij in Vught werd geplaatst en niet in Amsterdam, en niet omdat hij is geselecteerd voor de l.a.b.g.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om het beroep mondeling toe te lichten af.

4.2. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn l.a.b.g.-plaatsing, maar dat hij het niet eens is met de locatie waar hij dient te verblijven. De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van
alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris mede tot taak heeft om bij de plaatsing te zorgen voor een goede benutting van de beschikbare
landelijke capaciteit. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekproblemen is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Bovendien mag ervan worden uitgegaan dat de professionaliteit van het personeel de garantie biedt dat
klager niet op een wijze behandeld zal worden als door hem wordt gevreesd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 9 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven